Velfærd

Alle analyser i denne kategori
8. marts 2013

Bureaukrati og nedskæringer sætter folkeskolen under pres

Der bliver skåret på folkeskolen, der bruges færre penge per elev og der bliver flere elever per lærer.

22. november 2011

Tillidskrise i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er i krise. Danskerne oplever faldende tillid til den offentlige sektor.

6. juli 2011

Regeringens arbejdsmarkedsreformer sælger ud af det danske arvesølv

Cevea anbefaler en genoplivning af den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen.

6. juli 2011

Borgerens inddragelse

Cevea anbefaler, at det er på tide, politikerne anerkender værdien af et stærkt og levende civilsamfund og foretager de nødvendige handlinger for at udnytte dette store potentiale. I denne rapport præsenterer Cevea et idékatalog med over 22 konkrete policy forsalg, som politikerne kan gennemføre i dag. Ifølge en ny undersøgelse, som Cevea har fået lavet af analyseinstituttet Interresearch i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idrætsforbund, mener hele 46 procent af dan

6. juli 2011

Reklamerne overtager vores liv

Markedets tendens til at gøre medborgeren til forbruger bør begrænses ved blandt andet at opstille regler for reklamer. Problemet er, at medborgeren som den dominerende figur i det offentlige liv afløses af forbrugeren, hvorved fokus flyttes fra almenvellets bedste til egne overfladiske behov. Individiet bliver derved fremhævet over fællesskabet. Derudover mener tre ud af fire danskere, at reklamer fylder for meget i deres hverdag. Antallet af reklamefilm på danske tv-kanale

6. juli 2011

Faglige faner i front

Cevea anbefaler, at fagforeningen bør spille en stærk rolle i udformningen af politiske forslag. Ifølge en undersøgelse, som Interresearch har lavet for Cevea, ønsker 58,6 procent af danskerne, at fagbevægelsen direkte skal prøve at påvirke politikerne. En af de vigtigste opgaver, som fagbevægelsen bør arbejde for - ifølge 49 procent af danskerne - er lige løn mellem kvinder og mænd. I Danmark er lønskellet mellem kønene på 18 procent, mens EU-gennemsnittet ligger på 15 proc

6. juli 2011

Den største udfordring er ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er overset af politikerne, der modsat befolkningen fokuserer på for høje lønninger (konkurrenceevnen) og mangel på arbejdskraft (produktionsfaktor), som de største udfordringer for beskæftigelsen og Danmarks økonomi. Men spørger man danskerne, så mener en tredjedel, at ungdomsarbejdsløheden er den største samfundsmæssige udfordring. Det reelle problem er, at den samlede ungdomsarbejdsløshed er på sit højeste i 17 år. Ser man på Danmarks Stat

6. juli 2011

EP-valget skuffer vælgerne

Det er afgørende for det europæiske fællesskab og borgerinddragelsen i valg til europæiske institutioner, at medier, embedsmæd og i særdeleshed nationale politikere formidler et mere alsidigt billede af EU end i dag. Det er nemlig kun 28,3 procent af danskerne, der mener, at medierne har dækket valgkampen på en tilfredsstillende måde. I undersøgelsen, som er blevet lavet med lidt over en uge til valget, siger 85 procent af vælgerne, at de har tænkt sig at stemme til valget. Dog e

6. juli 2011

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Medierne og politikerne bør prioritere at formidle politik højere end personspørgsmål. En ny undersøgelse fra Cevea viser, at de mange personsager i dansk politik skaber polikerlede i befolkningen. Dette problem illustreres ved, at 84 procent af danskerne synes, at personspørgsmål fylder for meget i dansk politik. Ud af 1245 adspurgte var kun 7,8 procent uenige i dette synspunkt. Faktisk er 80 procent af danskerne bekymret for, at politikerne ikke tør tage de beslutninger, som er nø

6. juli 2011

Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat

Politikerne bør tale mere om internationale forhold, der påvirker det danske samfund. Derudover foreslår Cevea følgende konkrete løsninger til, hvordan den internationale dagsorden kan blive inddraget bedre i den danske debat end nu: At statsejede medier i højere grad end nu præsenterer et internationalt perspektiv på samfundsforholdene samt rapporterer fra begivenheder såsom FNs generalforsamling. At Folketingets arbejdsgang ændres, således man den international

6. juli 2011

Slaget om danskheden er kun lige begyndt - Cevea blæser til angreb

Danskhed som værdi fortsat bør diskuteres ud fra en almen præcis om lighed og fællesskab, der er to traditionelle værdier i Danmark. Problemet er, at danskhed er blevet snævert defineret af konservativ-nationalistiske partier, der har brugt danskhed som en politisk taktik til at opnå legimitet frem for et ønske om at bevare en folkelig debat om, hvad danskhed indebærer. Dette illustreres ved, at 48 procent af danskerne mener, at Dansk Folkeparti repræsenterer danskheden, mens kun 2

6. juli 2011

Opgør med ForbudsDanmark

Cevea anbefaler, at nye regler og love bør implementeres nærmest de konkrete problemstillinger ud fra nærhedsprincippet, hvilket står i skarp kontrast til den øgede centrale styring og kiggen-over-skuldre, som vi har set de seneste år med mere standardisering og effektmåling inden for den offentlige sektor. I denne rapport fremsætter Cevea syv principper, som enhver lovgiver bør overveje, før underskriften sættes på endnu en ny stramning, regel og lov. Ifølge en undersøgelse, som