Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Det er særligt en skæv udvikling i løn, der er årsag til den ulige indkomstudvikling. Indkomstudviklingen i Tyskland har ikke kun medført en stigende ulighed, men har også kostet staten flere penge, både gennem højere overførselsindkomster og lavere skatteindtægter.
Analyseresultater

• Det er udelukkende den rigeste femtedel af tyskerne, der opnår mærkbare lønstigninger; den næst rigeste tiendedel har fået lønstigninger som sammenlagt har hævet indkomsterne med 20 pct., og den rigeste tiendedel har fået 35 pct. mere i indkomst, som følge af højere løn.
• Samlet har den fattigste tiendedel mistet 26 pct. af deres indkomst siden 1989, hvorimod den rigeste tiendedel har fået 28 pct. højere indkomst.
• Middelklassen forsvinder; den lavere middelklassen har fået mellem 21 og 15 pct. mindre i indkomst som følge af faldende løn, og samlet set har de mistet 6 pct. af deres indkomst siden 1989.
• Overførselsindkomster og skat har til dels udjævnet indkomstudviklingen, men de har ikke udjævnet faldet systematisk især ikke for de fattigste. I absolutte tal har de fattigste kun fået 5.152 kr. mere i overførselsindkomst i 2010 end de gjorde i 1989, og har dermed fået mindst i kroner og øre. Til sammenligning har de næst rigeste har fået 12.900 kr.

Argumenter

• Den tyske indkomstudvikling tydeliggør lønnens, skattens og overførelsesindkomsternes påvirkning på indkomstudviklingen – og viser konsekvenserne af lønnedgang, som især rammer de fattigste.
• Udviklingen i Vesttyskland har medført en voksende ulighed og bunder i en arbejdsmarkedsudvikling, hvor kun de rigeste vinder og middelklassen forsvinder - og de fattigste bliver endnu fattigere.
• De tyske erfaringer er relevant i en dansk kontekst, hvor der er grupper på arbejdsmarkedet, der rammes af øget usikkerhed og pres om løntilbageholdenhed, samtidig med at vores tryghed i dagpengesystemet er sat under pres. Selvom udviklingen i Danmark endnu ikke svarer til den tyske, så er også det danske arbejdsmarked under massiv forandring, hvor især ufaglærte rammes på løn og arbejdsvilkår samtidig med at det også er dem der er hårdest ramt af dagpengereformen.
 

laes_analysen_her.pdf