Analyse

Alle analyser i denne kategori
6. July 2011

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Den meget omtale af universitetsuddannelserne i medierne er med til at skabe et skævt billede af de faktiske forhold, og derfor anbefaler Cevea, at medierne bør være mere kritiske over for dækningen af uddannelsesområdet i Danmark. Problemet er, at en tredjedel af danskerne tror, at mellem 11-15 procent af befolkningen har en lang videregående uddannelse, når det faktiske tal er nærmere de 6 procent. Danskernes viden om faktuelle forhold på uddannelsesområdet er således ikke

6. July 2011

Faglige faner i front

Cevea anbefaler, at fagforeningen bør spille en stærk rolle i udformningen af politiske forslag. Ifølge en undersøgelse, som Interresearch har lavet for Cevea, ønsker 58,6 procent af danskerne, at fagbevægelsen direkte skal prøve at påvirke politikerne. En af de vigtigste opgaver, som fagbevægelsen bør arbejde for - ifølge 49 procent af danskerne - er lige løn mellem kvinder og mænd. I Danmark er lønskellet mellem kønene på 18 procent, mens EU-gennemsnittet ligger på 15 proc

6. July 2011

Politikerne kender ikke de praktiske uddannelser

Cevea anbefaler, at politikerne mindes om virkeligheden for unge, der tager en erhvervsuddannelse. Problemet er, at unge på erhvervsuddannelser har et stort frafald og ikke mulighed for at gennemføre uddannelsen på grund af manglende praktikpladser. Politikerne tager ikke i samme grad som med andre uddannelser problemet alvorligt, fordi de ikke selv har et personligt kendskab til uddannelserne. Mens 31,8 procent af Danmarks befolkning har en erhvervsuddannelse og derved kendskab

6. July 2011

Den største udfordring er ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er overset af politikerne, der modsat befolkningen fokuserer på for høje lønninger (konkurrenceevnen) og mangel på arbejdskraft (produktionsfaktor), som de største udfordringer for beskæftigelsen og Danmarks økonomi. Men spørger man danskerne, så mener en tredjedel, at ungdomsarbejdsløheden er den største samfundsmæssige udfordring. Det reelle problem er, at den samlede ungdomsarbejdsløshed er på sit højeste i 17 år. Ser man på Danmarks Stat

6. July 2011

Skattereform skal bekæmpe ulighed

Skattereformen skal medvirke til at forstærke Danmarks styrker: lige muligheder for alle i samfundet - og dermed en social mobilitet, der sikrer udnyttelse af ressourcerne - samt evnen til at tænke kreativt. Problemet er, at skattekommisionens forslag er fordelingspolitisk skævvrider fordelingen i samfundet. Hvor de rigeste 10 procent vil få skattelettelser på over 20.000 kroner på årsbasis, vil de fattigeste 50 procent af skatteyderne kun få skattelettelser på mellem 2 - 5.000 kr.

6. July 2011

EP-valget skuffer vælgerne

Det er afgørende for det europæiske fællesskab og borgerinddragelsen i valg til europæiske institutioner, at medier, embedsmæd og i særdeleshed nationale politikere formidler et mere alsidigt billede af EU end i dag. Det er nemlig kun 28,3 procent af danskerne, der mener, at medierne har dækket valgkampen på en tilfredsstillende måde. I undersøgelsen, som er blevet lavet med lidt over en uge til valget, siger 85 procent af vælgerne, at de har tænkt sig at stemme til valget. Dog e

6. July 2011

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Medierne og politikerne bør prioritere at formidle politik højere end personspørgsmål. En ny undersøgelse fra Cevea viser, at de mange personsager i dansk politik skaber polikerlede i befolkningen. Dette problem illustreres ved, at 84 procent af danskerne synes, at personspørgsmål fylder for meget i dansk politik. Ud af 1245 adspurgte var kun 7,8 procent uenige i dette synspunkt. Faktisk er 80 procent af danskerne bekymret for, at politikerne ikke tør tage de beslutninger, som er nø

6. July 2011

De private enklaveskoler svigter det sociale ansvar

Der bør satses på at styrke folkeskolen, da folkeskolen har en almendannende karakter og styrker den sociale sammenhængskraft i samfundet. Problemet er, at folkeskolen som institution er ved at miste sin position i samfundet, når hele 86,7 procent af danskerne mener, at folkeskolen er en afgørende institution i det danske samfund. Privatskolerne er medvirkende til at splitte fællesskabet i det danske samfund, da privatskolerne udhuler det offentlige skoletilbud for både penge og resso

6. July 2011

Fremtidens erhvervspolitik

Erhvervspolitikken bør tænkes som et sammenspil mellem stat og den private sektor, der understøtter hinanden og resulterer i et større udbytte tilsammen end hver for sig. Mens venstrefløjen har haft et negativt syn på erhvervslivet som en sektor, der bør reguleres ved hjælp af regler og kontrol, så har højrefløjen modsat tænkt, at erhvervslivet var omvendt proportionalt med statens størrelse. Men den offentlige og private sektor er komplementære, og Cevea kommer med denne analy

6. July 2011

Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat

Politikerne bør tale mere om internationale forhold, der påvirker det danske samfund. Derudover foreslår Cevea følgende konkrete løsninger til, hvordan den internationale dagsorden kan blive inddraget bedre i den danske debat end nu: At statsejede medier i højere grad end nu præsenterer et internationalt perspektiv på samfundsforholdene samt rapporterer fra begivenheder såsom FNs generalforsamling. At Folketingets arbejdsgang ændres, således man den international

6. July 2011

Politikerne svigter erhvervslivet

Cevea anbefaler, at et sammenspil mellem stat og marked bør være ledesnoren i Danmarks fremtidige erhvervspolitik. Staten skal spille en faciliterende og proaktiv rolle over for markedet. Problemet er den manglende fremtidsorientering i den skatteaftalen, og partierne til venstre for midten ikke fører en aktiv erhvervspolitik, der kan bidrage til at skabe innovation i erhvervslivet. Eksempelvis kunne staten satse på den nyeste miljøteknologi inden for 0-energi i offentlige bygninger, vi

6. July 2011

Stigende ulighed er en samfundstrussel

Cevea anbefaler, at Danmark indfører en officiel fattigdomsgrænse. Konkret betyder det, at man dels har et mål for ulighed samt en række absolutte minimumsværdier, der er nødvendige for et værdigt liv. Problemet er, at Danmark oplever en stigende ulighed, og over halvdelen af den danske befolkning anser denne stigning for en trussel mod det danske samfund. Antallet af reletivt fattige, eksklsiv studerende, er steget fra ca. 130.000 i 2001 til ca. 200.000 i 2007 —og kursen fortsætte