Analyse

Alle analyser i denne kategori
2. March 2018

Psykiatrien under pres

Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har søgt at løfte kvaliteten i behandlingen af psykiatriske patienter. Stadig flere patienter modtager psykiatrisk behandling. Det gælder både for børn og unge og for voksne. De totale udgifter til psykiatrien er steget over en årrække, mens den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldende. De samlede udgifter er således ikke steget relativt til stigningen i antallet af patienter. Notatet undersøger også, hvordan der sideløbende med denne udvikling er sket en udvikling på andre indikatorer, der kan tjene til at sige noget om kvaliteten i det psykiatriske system. På tværs viser udviklingen her positive tegn i relation til nedbringelse af ventetider, mens tiden mellem første og andet ambulante besøg eksempelvis kan være helt op til 60 dage. Antallet af indlæggelser pr. patient og andelen af genindlæggelser og steget i perioden fra 2009-2016, mens antallet af sengedage er faldet.   Du kan læse hele analysen her.    

5. December 2017

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste grupper. Nye tal viser, at langt flere kontanthjælpsmodtagere nu lever i lavindkomstfamilier, end inden reformerne trådte i kraft. De nye regler rammer især børn. Ud af 19.900 husstande, der får reduceret boligstøtten pga. kontanthjælpsloftet, er de 17.000 af disse husstande med børn. Regeringens egne beregninger viser, at kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen isoleret set betyder, at næsten dobbelt så mange børn vil vokse op i fattigdom. Du kan læse hele analysen her. 

5. December 2017

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene

Fra 2015 til 2016 faldt grænsen for, hvor lille ens indkomst skal være for at tilhøre landets 10 procent fattigste. De 10 procent fattigste danskere lever altså i dag for mindre, end de gjorde sidste år. Det er første gang siden 2011, at indkomsten falder for en gruppe af danskere. På den måde får de fattigste 10 procent ikke del i den generelle velstandsfremgang. Det afspejles også i, at antallet af personer i lavindkomstfamilier eksklusiv studerende voksede med 35.028 personer fra 2015 til 2016 – den største stigning siden finanskrisen. Udviklingen rammer særligt børn i fattige familier, der lider sociale og materielle afsavn. På sigt koster det samfundet penge, fordi fattige børn får en dårligere uddannelse og oftere ender på offentlig forsørgelse. Læs hele analysen her. 

27. November 2017

Ulighedens Danmarkskort 2017 | Personer i lavindkomstfamilier

På kortet herunder kan du se, hvor stor en procent af kommunens borgere, der bor i lavindkomstfamilier. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2000-2016. // Lavindkomstfamilier er familier, som lever for mindre end halvdelen af medianindkomsten for husstande i Danmark. Danmarks fattigste børn lever i disse familier, og derfor er andelen af personer i lavindkomstfamilier en god indikator for, hvor i landet børnefattigdommen er mest udbredt. Fra 2015 til 2016 er Danmark gået fra at have 438.338 til 472.004 personer i lavindkomstfamilier, hvilket svarer til at der er kommet 33.666 personer flere i lavindkomstfamilierne. Andelen af personer i lavindkomstfamilier stiger dermed over hele landet fra sammenlagt 7,8 til 8,3 procent af landets borgere. Danmarkskortet viser, at andelen af personer i lavindkomstfamilier generelt er størst i de store byer. I København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, ligger andelen af personer, der lever i lavindkomstfamilier, alle steder over 10 procent. Et stort forbehold for tallene er, at denne statistik for lavindkomstfamilier inkluderer studerende, der med stor sandsynlighed kun er relativt fattige i en midlertidig periode og sjældnere har børn. Sammenlagt bor næsten 42 procent af alle danske lavindkomstfamiliepersoner i disse fem kommuner, selvom blot 25 procent af den samlede befolkning bor i de fire store byer. Det indikerer en stor ulighed, når en rig kommune som Frederiksberg samtidig har en høj andel lavindkomstfamilier. Det samme gør sig ikke gældende i de rige kommuner nord for København og vest for Aarhus, hvor mindre end fire procent af indbyggerne i Egedal og Allerød, Skanderborg og Favrskov lever i lavindkomstfamilier. Uligheden ser altså ud til at være størst i de store byer. Københavns kommune ligger højest i andelen af personer i lavindkomstfamilier med 15,7 procent af kommunens borgere. Det svarer til i alt 91.955 personer. Inkluderer man Frederiksberg Kommune, lander tallet på 103.411 personer i lavindkomstfamilier i hovedstaden. Den laveste andel af personer i lavindkomstfamilier finder man med 3,6 procent i kommunerne Egedal og Allerød. På Københavns Vestegn (Brøndby, Høje Taastrup, Albertslund og Ishøj) og på Lolland-Falster er andelen af personer i lavindkomstfamilier høj med over 8 procent alle steder, mens tallene generelt ligger lavt på under 6 procent i Nord- og Østsjælland uden for hovedstaden og i kommunerne rundt om Aarhus. Teknisk anmærkning: Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune. Den kommunale statistik indeholder pensionister og studerende, hvorfor statistikken vil overvurdere den reelle familie – og børnefattigdom, særligt omkring storbyerne, hvor der er mange studerende. Det har ikke været muligt at rense for effekten af studerende på kommuneniveau. Kilde: Danmarks Statistik, tabel: IFOR12A og IFOR12P: Personer i lavindkomstfamilier (i pct. af gruppen) efter kommune og indkomstniveau. Variable: Kommune, indkomstniveau og år.

27. November 2017

Ulighedens Danmarkskort 2017 | Iværksatte anbringelser af børn

På kortet herunder kan du se, hvor stor en promille af kommunens børn, der for hvert år er blevet anbragt uden for hjemmet. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2011-2016. // Danmarkskortet viser, hvor stor en del af alle børn i hver kommune i Danmark, der i 2016 blev anbragt uden for hjemmet af myndighederne. Iværksatte anbringelser fortæller, hvor mange nye anbringelser der har været i løbet af et år og altså ikke noget om det samlede antal af anbragte børn. For hele Danmark lå andelen af iværksatte anbringelser på 2,6 børn ud af 1000, altså 2,6 promille. Ser man bort fra den meget fattigt befolkede Læsø Kommune, skete den største andel nye anbringelser i 2016 i Lolland Kommune, hvor næsten 9,1 promille blev anbragt uden for hjemmet. Det svarede i alt til 64 børn. Til sammenligning blev der i Allerød kommune, som har næsten samme størrelse, kun anbragt fem børn uden for hjemmet i 2016. Ligesom i Allerød blev mindre end 1 promille af kommunens børn i Solrød, Skanderborg, Rebild og Aabenraa anbragt i 2016. Modsat anbragtes over 4 promille af kommunens børn i 2016 i store kommuner som Herning, Køge og Høje Taastrup. Andelen af iværksatte anbringelser svinger meget fra område til område i Danmark. Hvor der i København, Frederiksberg og i kommunerne rundt om Aarhus blev anbragt under 2 promille af kommunernes børn, så er andelen højere på over 3 promille i Nordjylland, Lolland-Falster og Vest- og Sydsjælland. Selvom nogle landsdele generelt har flere anbringelser end andre, er der også store forskelle mellem kommuner, som grænser op mod hinanden. Det gælder f.eks. i Egedal og i Frederikssund, hvor andelen af anbragte børn i 2016 lå på hhv. 0,76 og 4,48 promille. Det samme gør sig gældende for nabokommunerne Aabenraa og Tønder, hvor tallene i 2016 lå på 0,99 og 3,60 promille. Teknisk anmærkning: Promillen af børn i kommunen der blev anbragt i 2016 er udregnet ved brug af Danmarks Statistiks tabel FOLK1A, Folketal den 1. i kvartalet efter område og alder. Det er udregnet, hvor mange 0-17-årige, der blev anbragt pr. 1000 0-17-årige i kommunen. Anbringelserne er opgjort ultimo året, mens folketal er opgjort pr. 1. januar det følgende år. Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune. Kilde: Danmarks Statistik, tabel: ANBAAR4 ”Iværksatte anbringelser af børn og unge efter administrations kommune, tid, alder og anbringelsessted”. Variable: Administrationskommune, alder, år og egne beregninger.

27. November 2017

Ulighedens Danmarkskort 2017 | Indkomst

På kortet herunder kan du se, hvor stor gennemsnitsindkomsten for kommunens borgere er. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2012-2016. // Danskerne bliver gennemsnitligt rigere. Vi har set på danskernes A-indkomster, der dækker over løn, pension og offentlige ydelser, før der er trukket A-skat. Når man ser på den overordnede udvikling i A-indkomst de seneste fem år, har tallet ændret sig en smule. I 2012 var den gennemsnitlige A-indkomst 274.419 kroner pr. person. I 2016 var gennemsnitsindkomsten 286.944 kroner – det svarer til en stigning på 4,6 procent. Der er stor forskel kommunerne imellem. Ser vi på 2016-indkomsterne, finder vi i toppen Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommune, hvis borgere i gennemsnit havde en A-indkomst på mere end 400.000 kroner. De tre kommuner er i alle år (2012-2016) kommunerne med de højeste indkomster, og i alle år ligger de over 400.000 kroner i gennemsnit. Herefter følger bl.a. Lyngby-Taarbæk, Allerød, Furesø og Dragør Kommune, hvor borgerne i kommunen gennemsnitligt i 2016 havde A-indkomster på mere end 350.000 kroner. I den anden ende af listen ligger Langeland Kommune, Læsø Kommune, Ærø Kommune og Lolland Kommune, der alle havde en gennemsnitsindkomst på mindre end 240.000 kroner i 2016. Stort set alle jyske kystkommuner, hele Fyn og Sydsjælland ligger generelt i den lave ende og under gennemsnittet for hele landet. Flere af de Nordsjællandske kommuner, særligt de der ligger lige nord for København, ligger som de eneste kommuner i den højeste indkomstkategori. De høje indkomster er generelt koncentreret i oplandet til de to største byer, Aarhus og København. Dem, der bor i Aarhus og Københavns Kommune, har dog selv gennemsnitlige indkomster. Gentofte og Langeland Kommune er i 2016 henholdsvis kommunen med den højeste og den laveste gennemsnitsindkomst pr. person. I Gentofte Kommune havde borgerne en gennemsnitsindkomst pr. person på 448.679 kroner i 2016, mens Langelands borgere i gennemsnit havde indkomst på 232.555 kroner. Forskellen mellem de to kommuners gennemsnitsindkomst er 216.124 kroner – svarende til, at Gentoftes borgere i gennemsnit tjener næsten dobbelt så meget som borgerne i Langeland Kommune i 2016. I 2012 havde Læsø Kommune den laveste gennemsnitsindkomst for borgere i kommunen, 221.979 kroner, og Gentofte Kommune den højeste, 423.681 kroner – svarende til en forskel på 201.702 kroner. Billedet er dermed nogenlunde uændret, men med en forskel i 2016, der var 14.422 kroner større ift. 2012. Teknisk anmærkning: For indbyggere i kommunen er udregnet den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst, som er defineret ved indkomster, hvoraf der trækkes foreløbig A-skat. Det dækker over løn, dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension og lign., stipendier (SU) og anden A-indkomst. Tallene er korrigeret ift. Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, så indkomsterne over tid er sammenlignelige. Alle A-indkomster er regulerede til 2016-niveau. Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune. Kilde: Danmarks Statistik, A-indkomst efter indkomsttype, køn, enhed, område og tid. Tabel: AINDK1, variable: A-skattepligtig indkomst i alt, gennemsnit for personer i kommunen.

27. November 2017

Ulighedens Danmarkskort 2017 | Formue

På kortet herunder kan du se den gennemsnitlige nettoformue for kommunens familier. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Tallene er fra 2015.  // Den gennemsnitlige nettoformue, dvs. formue fratrukket gæld, for danske familier var i 2015 på 1.834.973,50 kroner pr. familie. Der er imidlertid stor forskel kommunerne imellem, når man ser på den gennemsnitlige families formue. I toppen ligger Rudersdal og Gentofte Kommune med hhv. 6.022.574 og 5.614.989 kroner pr. familie. Hørsholm Kommune følger lige efter med 4.695.093 kroner pr. familie i gennemsnit i 2015. I den anden ende af skalaen finder vi Ishøj, Brøndby og Odense Kommune, hvis familier i gennemsnit havde formuer på hhv. 1.270.371, 1.365.877 og 1.367.568 kroner pr. familie i 2015. Kommunen hvor familierne i gennemsnit havde den mindste formue var Ishøj Kommune, mens familierne i Rudersdal Kommune havde de største formuer. Forskellen mellem de gennemsnitlige familieformuer var 4.752.202,10 kroner. I gennemsnit havde familierne i Rudersdal altså en formue, der var fire gange så stor som i Ishøj Kommune i 2015. I 65,6 procent af kommunerne lå de gennemsnitlige familieformuer på mellem 1.500.000 kroner og 2.000.000 kroner pr. familie. Kun i 10,1 procent af kommunerne havde familierne i gennemsnit en formue på mindre end 1.499.999 kroner, mens formuerne i 7 procent af kommunerne gennemsnitligt var større end 3.000.000 kroner. De kommuner, der har de mest formuende familier, findes rundt om København og særligt nord for hovedstaden. I Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød og Hørsholm Kommune har familierne i gennemsnit en formue på mere end tre millioner. Familierne i de store byers kommuner; København, Odense, Aalborg og Aarhus, er ikke dem med store formuer, og Aarhus Kommunes familier er med 1.671.895 kroner i formue i gennemsnit de mest formuende af de fire. Det kan hænge sammen med, at der bor mange studerende i de store byer, der ikke har opsparet formuer eller har mere gæld. Roskilde Kommune er en undtagelse herfra, idet familierne i kommunen i gennemsnit har en formue på over 2.258.824 kroner. Teknisk anmærkning: For indbyggere i kommunen er udregnet den gennemsnitlige formue i kroner pr. familie. Familie er defineret pr. 31/12 i indkomståret. Hvis et familiemedlem er død eller fraflyttet familien i løbet af året, er denne person derfor ikke længere en del af familien. Familier kan desuden bestå af én person. Formuerne er opgjort i nettoformue, dvs. formue fratrukket gæld. Med i formue tæller både reale aktiver (bolig, bil, m.v.), finansielle formuekomponenter (aktier, indestående i pengeinstitutter, m.v.), pensionsformuer (både i forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter, m.v.) og indestående under virksomhedsordningen. Gældsposter dækker al prioritetsgæld (lån i ejendom, prioritetsgæld i pengeinstitutter, pantebrevsgæld, m.v.) og andre lån (studielån, lån i pengeinstitutter, lån ydet af kommuner, m.v.). Da den samlede formuestatistik udkommer et år efter udløbet af et år, er 2015-opgørelsen den seneste opgørelse. Kilde: Danmarks Statistik, Formue og gæld 2015, tabel FORMUE2: Familiefordelt nettoformue efter område og komponenttype. Variabel: Familiefordelt nettoformue i alt, 2015.

27. November 2017

Ulighedens Danmarkskort 2017 | Andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse

På kortet herunder kan du se, hvor stor en procentdel af kommunens borgere, hvis længste gennemførte uddannelse er grundskolen. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2008-2017. // Vi ved fra mange opgørelser, at uddannelse er en stærk indikator for ulighed og udsathed gennem hele livet. Kortet her viser andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse. På det uddannelsesmæssige landkort står særligt det nordvestlige Jylland, Sydøstdanmark og Vestsjælland negativt frem. Også i forstadskommunerne vest for hovedstaden har mange borgere kun grundskoleuddannelse. Modsat har meget lave andele af befolkningen kun grundskoleuddannelse i kommunerne nord for Købehavn. De fire kommuner, hvor den højeste andel af de 25-54-årige i 2017 havde grundskole som længste uddannelse, er Lolland, Læsø, Morsø og Ishøj. Her havde hhv. 30,5 procent, 28,2 procent, 27,3 procent og 27,2 procent af den voksne befolkning blot grundskoleuddannelse. Modsat ligger Gentofte, Frederiksberg og Rudersdal Kommune, hvor hhv. 7,3 procent, 8,2 procent og 8,5 procent af de 25-54-årige ikke havde en længere uddannelse end grundskolen i 2017. Dermed var andelen af 25-54-årige, der ikke havde længere uddannelse end grundskolen, mere end fire gange så stor i Lolland som i Gentofte Kommune. Det generelle billede for uddannelsesniveau har ændret sig betydeligt gennem de seneste 10 år. Hvor der i 2008 var 37 kommuner, hvor mere end 25 procent havde grundskolen som deres længste uddannelse, var der i 2017 kun syv. Altså uddannes de yngre generationer mere i dag, end de ældre generationer gjorde tidligere. Teknisk anmærkning: Andelen af befolkningen med grundskole som længst fuldførte uddannelse er udregnet ved brug af Danmarks Statistiks tabeller HFUDD10 og FOLK1A. Andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse er udregnet med folketal for 25-54-årige pr. 1. januar året efter uddannelsesniveauet registreres. Dvs. at antal borgere i kommunen er opgjort 1. januar det pågældende år, mens antallet af borgere med en given uddannelse er opgjort 1. oktober året inden. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbank; HFUDD10: Antal 25-54-årige personer med grundskole (H10) som længst fuldførte uddannelse i kommunen i alt; og FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand, 25-54-årige pr. første januar det angivne år, og egne beregninger.

16. November 2017

Hvem bliver hjemme?

Nyt notat: Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Når vi går til valg d. 21. november må man forvente en endnu lavere valgdeltagelse blandt de mindst stemmende befolkningsgrupper. Modsat kommunalvalget i 2013 er der ikke i år afsat lige så mange midler til at mobilisere denne gruppe af borgere. Tænketanken Cevea har udarbejdet et notat, der belyser hvilke sociale faktorer, der påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg. Analysen opsummeret: Der var en skævhed i valgdeltagelse på 20,8 pct.point mellem den kommune, der havde højest stemmeprocent, og den kommune, der havde den laveste stemmeprocent. Allerød havde den højeste valgdeltagelse, imens København og vestegnskommunerne havde den laveste valgdeltagelse. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen har størst indflydelse på valgdeltagelsen. Jo større gruppen er, desto lavere er valgdeltagelse i kommunen. Andelen af unge har en negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen, hvilket afspejler, at unge ikke kommer til stemmeurnerne i samme omfang som resten af befolkningen. • Også andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen har negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen. Størrelsen på kommuner påvirker deltagelsen negativt, større kommuner har lavere valgdeltagelse. Læs hele notatet her.

15. November 2017

Kommunernes comeback som forsyningsselskaber

Ny rapport: Den danske forsyningssektor er i verdensklasse. Hvert år modtager selskaber og kommuner besøg fra lande verden over, der ønsker at udvikle et integreret, sikkert, energiefficient og billigt forsyningssystem. Et forsyningssystem som i hovedparten er fællesejet. Alligevel har regeringen luftet ambitioner om at høste effektiviseringer, til gavn for forbrugerne, vha. en række liberaliseringsinitiativer. Det sker samtidig med, at erfaringer fra landene omkring os peger på, at privatiseringer og liberaliseringer ikke har sænket forbrugerpriserne i forsyningssektoren.  Istedet ruller en genkommunaliseringsbølge over Europa og Nordamerika. I perioden 2000-2017 har 802 tilbagetagninger – eller deprivatiseringer – af offentlig service og forsyning fundet sted i Europa og Nordamerika. En stor del af genkommunaliseringerne er resultatet af stigende priser, ønske om kontrol med sektoren og utilfredshed med private leverandørers utilstrækkelige indsats for grøn omstilling. Sådan lyder hovedkonklusionen på en ny Cevea-rapport, udarbejdet for 3F. Læs hele rapporten her. 

7. November 2017

Langtuddannede som katalysatorer for vækst

Langtuddannede er kun i begrænset omfang en del af Danmarks små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Men virksomheder med langtuddannede kolleger er i vækst. Og der kommer stadig flere langtuddannede til. Det er godt. For de langtuddannede skaber sammen med de øvrige medarbejdere ny værdi samt grundlaget for ekspansion og yderligere ansættelser. Langtuddannede bringer typisk et øget fokus på at udvikle og skabe nye indtægtskilder for virksomheden. Virksomheder med langtuddannede udtrykker oftere et erkendt udviklingsbehov og ansætter langtuddannede til at optimere og profilere virksomheden. Og bemærkelsesværdigt nok, så oplever de fleste virksomheder ikke væsentlige barrierer ved at ansætte langtuddannede. Cevea har på vegne af Akademikernes A-kasse og i samarbejde med SMVdanmark belyst langtuddannedes konkrete bidrag til SMV’er – samt potentialet ved og barriererne for at øge antallet af langtuddannede i SMV’er. Blandt hovedkonklusionerne finder vi, at:  - SMV’er med langtuddannede har et erkendt udviklingsbehov - langtuddannede glider let ind på arbejdspladsen - de fleste oplever ikke barrierer - langtuddannede skaber sammenhæng i virksomhedsfunktionerne og bidrager til, at andre medarbejdere kan gøre deres arbejde bedre - det tager tid før investeringen i en langtuddannet bærer frugt  - SMV’er mangler viden om langtuddannedes færdigheder Læs hele rapporten her.  Kontakt analytiker Malte Nyfos Mathiasen for yderligere information om rapporten: T: +4561272842 — E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7834166adc9589d840133b26d1f51290').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7834166adc9589d840133b26d1f51290 = 'mnm' + '@'; addy7834166adc9589d840133b26d1f51290 = addy7834166adc9589d840133b26d1f51290 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text7834166adc9589d840133b26d1f51290 = 'mnm' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak7834166adc9589d840133b26d1f51290').innerHTML += ''+addy_text7834166adc9589d840133b26d1f51290+'';

5. November 2017

Velfærdens Danmarkskort | Dagtilbud

Vi har undersøgt udviklingen i kommunale dagtilbud fra 2013-2017. Her dykker vi ned i udviklingen i årstakster for hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave – og viser forskellene på tværs af kommunerne. Find tre Velfærdens Danmarkskort om dagtilbud herunder og se nærmere på tallene over tid og for de enkelte kommuner. Dagtilbud i Danmark 2013-2017 De danske dagtilbud er delvist finansieret af en forældrebetaling. Kommunerne fastsætter selv taksterne, der dog maksimalt må udgøre 25 procent af driftsudgifterne pr. barn. Ikke alle forældre betaler den fulde takst, idet der i langt de fleste kommuner både kan opnås søskenderabat samt hel eller delvis friplads. Taksterne for vuggestue og børnehave er basistakster, der for nogle kommuner inkluderer frokost, mens prisen for frokost i andre kommuner kommer oven i den angivne basistakst. Priserne kommunerne i mellem varierer ganske kraftigt – især på dagpleje og vuggestue – mens priserne for børnehavepladser varierer en smule mindre på tværs af landet. På dagplejeområdet er der i 2017 en forskel på knap 28.000 kr. mellem den billigste og dyreste kommune. For et barn i vuggestue varierer årstaksterne på fra 19.807 kr. (inkl. 1.932 kr. i frokost) i den billigste kommune, Fanø, til 46.776 kr. (inkl. 10.560 kr. i frokost) i den dyreste kommune, Dragør. En forskel på 26.969 kr.   For en børnehaveplads varierer taksterne i 2017 fra 18.883 kr. årligt (inkl. 1.008 kr. i frokost) i den billigste kommune, Fanø, til 31.896 kr. årligt (inkl. 7.644 kr. i frokost) i den dyreste kommune, København. En forskel på 13.013 kr. I 2017 er der en klar koncentration af kommuner, hvor årstaksten for en dagplejeplads er 35.000 kr. eller mere i og omkring hovedstadsområdet. Det samme billede tegner sig ikke for taksterne på vuggestue- og børnehavepladser, hvor der generelt er større spredning i kommunernes priser. Over tid ligger de gennemsnitlige årstakster for dagpleje og vuggestue ganske stabilt, og er blot steget omkring 4 procent på fem år, når man korrigerer for inflation. Børnehavetaksten er steget en anelse mere – 5,7 procent – over det seneste årti. Gennemsnitsprisen for de tre typer pasning ligger på hhv. 30.010 kr. (dagpleje), 35.496 kr. (vuggestue) og 20.452 kr. (børnehave) i 2017. Klik herunder og se udviklingen på de enkelte kort: Dagpleje, takster pr. barn Vuggestue, takster pr. barn Børnehave, takster pr. barn Hvis du vil læse det samlede notat for Velfærdens Danmarkskort - Dagtilbud så klik her.