FIX SKAT. FIX DANMARK.

 

I dag er det kun 3 pct. af de danske virksomheder, der bliver kontrolleret af skattevæsenet. Det betyder blandt andet, at der mangler mindst 14,1 mia. kr. i skatteindtægter fra danske virksomheder. For 3,6 mia. kr. kan vi sænke klassekvotienten med 10 pct. og få en folkeskole med 20 børn i klasserne. I Danmark har vi lukket over 200 folkeskoler efter kommunalreformen: For 3,2 mia. kr. kunne vi genåbne 100 folkeskoler over hele landet. I 2025 vil vi mangle op til 70.000 erhvervsfagligt uddannede i Danmark. For blot 1 mia. kr. kan vi drive 11 nye erhvervsskoler og sikre erhvervsuddannelser i hele landet. For bare halvdelen af de penge vi mangler - 7,5 mia. kr. - kunne vi tilbyde alle danskere fri adgang til tandlæge. Meld dig ind i Cevea, del budskabet her og hjælp os med at fixe skat. Her kan du læse vores 10 forslag til et styrket Skat - og downloade mere viden.

 

Læs om baggrund og fakta bag Ceveas arbejde med skat, skattegabet og den fortsat manglende kontrol af danske virksomheder fra Skattemyndighedernes side.

Cevea har 10 forslag til et bedre Skat:

  1. Flere årsværk til kontrolområdet i Skat – fordobl andelen af virksomheder, som kontrolleres: Nye tal fra Skat viser et markant fald i andelen af virksomheder, som oplever en reel risiko for at blive opdaget i snyd med skat, moms og sort arbejde. Skat bør tilføres nye årsværk i et antal tilstrækkeligt til, at den nuværende kontrolindsats kan fordobles.
  2. Giv skatteforvaltningen og kontrolområdet en varig og tilstrækkelig grundbevilling: Skattevæsenet skal tildeles en varig og tilstrækkelig finansiering. Regeringens finanslovsforslag afsætter midler til skatteforvaltningen, herunder også skattekontrol, men det er midlertidige tilførsler. Det betyder, at den samlede bevilling til Skatteforvaltningen og Skattestyrelsen generelt, og på kontrolområdet specifikt, vil være lavere i 2022, end den er i dag.
  3. Stop skattesvindlen før den begås - styrket tilsyn med virksomhedsoprettelser: Nogle virksomheder oprettes alene med svindel for øje. Erhvervsstyrelsens personalemæssige ressourcer står ikke mål med den opgave, styrelsen løfter, og store dele af kontrol- og tilsynsaktiviteterne ligger fjernt fra egentlig selskabs- og regnskabskontrol. Erhvervsstyrelsen bør tilføres 75 nye årsværk til det forebyggende restancearbejde, identifikation af og kontrol med potentielle svigvirksomheder samt manuelle kontroller indenfor hvidvasktilsynet.
  4. Luk virksomheder, som ikke indberetter moms og skat: Det er særligt virksomheder, som alene oprettes med henblik på svindel, der forsømmer at indberette skat og moms. I stedet for at lave foreløbige fastsættelser, bør skattevæsenet lukke virksomhederne med det samme.
  5. Pålæg snyderne revision i de fem efterfølgende regnskabsår: Hvis skattevæsenet fanger en virksomhed i bevidste forsøg på at snyde med skat, moms og afgifter eller anvende sort arbejde, skal kontrolløren kunne pålægge den pågældende virksomhed revision og udvidet gennemgang i de fem efterfølgende regnskabsår.

  6. Skab større transparens omkring skattekontrollen for de store virksomheder: Selvom tre fjerdedele af skatteforvaltningens kontrolårsværk er tilknyttet kontrol med virksomheder med mere end 250 ansatte, er der begrænset transparens omkring kontrolindsatsen.
  7. Øget brug af tredjepartsindberetning og låste felter i virksomheders skatteindberetning: Regelefterlevelsen for borgere er høj på grund af den udprægede brug af tredjepartsindberetning og låste felter i indberetningen af skatteforhold.
  8. Screening af simplificeringsmuligheder i eksisterende og ny skattelovgivning: Omtrent halvdelen af skatte- og momsgabet for små og mellemstore virksomheder kan tilskrives manglende kendskab til skattelovgivningen. Skattelovgivningen er på nogle områder for kompleks.
  9. Mærkningsordning for virksomheder, der gør en særlig indsats for at efterleve reglerne: Certificeringen skal give adgang til en række administrative fordele, f.eks. kortere sagsbehandlingstid, og kan samtidig fungere som en udmærkelse, virksomheden kan bruge i sin egen markedsføring.
  10. Digitale økonomisystemer og real-time skattekontrol: På kort sigt er der et akut behov for kontrollører i både Erhvervsstyrelsen og skattevæsenet, hvis man vil sikre en effektiv kontrolindsats. På længere sigt er der et potentiale i at samarbejde med private teknologivirksomheder om at udvikle og certificere digitale økonomisystemer der integrerer skat og moms. Folketinget bør efterfølgende stille krav til alle danske virksomheder om, at de skal benytte sig af et af disse certificerede økonomisystemer.

Læs en grundig præsentation af forslagene her.

Hvad kan man få for 14 mia. kr.?

Hvert år betaler danske virksomheder 14,1 mia. kr. for lidt i skat og moms. Det er en meget stor sum penge, som kunne have ydet et betydeligt bidrag til det danske velfærdssamfund. I Cevea har vi regnet på, hvordan disse penge kunne være givet bedre ud ved i stedet at blive brugt på den fælles velfærd. Nedenfor fremgår 11 illustrative regneeksempler på, hvad vi kunne bruge 14 mia. kr. på, hvis vores skatteforvaltning formåede at indkræve den skat og moms fra virksomhederne, som den skal.

Sænk klassekvotienten med 10 pct. og få en folkeskole med 20 børn i klasserne

3.532 mio. kr.

Genåbn 100 folkeskoler

3.183 mio. kr.

Ansæt 500 ekstra sygeplejersker i alle 5 regioner i Danmark

1.140 mio. kr.

Ansæt 4.000 ekstra SOSU’er i ældreplejen

1.489 mio. kr.

Sikr gratis tandpleje til alle

7.443 mio. kr.

Afskaf kontanthjælpsloftet

426 mio. kr.

Sænk prisen på offentlig transport med 30 pct.

1.300 mio. kr.

Gør Storebæltsbroen gratis

3.557 mio. kr.

Fjern moms på alle økologiske fødevarer

2.831 mio. kr.

Ansæt en ekstra pædagog i alle daginstitutioner

1.638 mio. kr.

Driften af 11 nye erhvervsskoler

958 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af beregningerne klik her.