Cevea Masterclass

Cevea og en perlerække af oplægsholdere præsenterer ny viden om aktuelle udfordringer, og om hvordan vi politisk kommer igennem med vores mærkesager. I vil blandt andet møde professor Anne Binderkrantz, tidl. Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen, og politisk kommentator, tidl. rådgiver i fagbevægelsen, Kristian Madsen.

Vi fokuserer bl.a. på disse spørgsmål:

  • Den danske model forudsætter, at parterne selv finder løsninger på arbejdsmarkedets udfordringer. Men hvad gør man, når det ikke lykkes?
  • Dagpenge er udhulede og den danske flexicurity model halter. Hvordan får vi genoprettet balancen?
  • Dem med de korteste uddannelser får også mindst efteruddannelse. Hvad gør vi? Er det kun et spørgsmål om flere penge?
  • Hvilke strategier kan sikre indflydelse? Kan man både gå i medierne og sidde med ved forhandlingsbordet? Kan man samtidigt?
  • Hvordan håndterer man politiske spørgsmål, der er tekniske og komplicerede? Og hvad kan man gøre, hvis et emne  allerede er politiseret og kører i medierne?
  • Hvordan vinder man indflydelse, hvis taberne blokerer? Kan man ændre det politiske spil, så alle kan se sig selv i et kompromis? Eller sætter man hårdt mod hårdt?

I jeres job, varetager i de faglige organisationers interesser i forskellige politiske arenaer. Masterclassen vil give jer et kompetenceløft og inspiration til, hvordan I kan blive endnu mere effektive og være på forkant i det politiske arbejde til gavn for medlemmerne.

1. modul: Globalisering, konkurrence og presset på den danske model

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.  

1. modul: Globalisering, konkurrence og presset på den danske model

Globaliseringen og ny teknologi har åbnet mange muligheder for os som individer, men globaliseringen lægger også et stort pres på vores samfundsmodel. Arbejds- og lønvilkår er blevet et centralt konkurrenceparameter for multinationale virksomheder, hvilket udfordrer de aftaler, som vi gennem 120 år har opbygget i Danmark. Monopollignende vilkår i tech-industrien og aggressiv skattetænkning betyder, at skattebasen udhules, og at stater konkurrerer på lavere skatter for at fastholde og tiltrække virksomheder. Hvor truet er den danske model? Hvor stor er væksten i prekære ansættelser? Er den økonomiske tryghed udfordret og foregår der et økonomisk ræs mod bunden, som øger uligheden?

De udfordringer dykker vi ned på 1. modul. Vi tager temperaturen på, hvor stort presset på den danske samfundsmodel er, og hvordan fagbevægelsen kan spille ind i debatten med politiske løsningsforslag. 

Oplægsholdere: Steen Erik Navrbjerg, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

2. modul: Udfordringer for det kollektive aftalesystem

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

2. modul: Udfordringer for det kollektive aftalesystem

De seneste års overenskomstforhandlinger har ikke været kønne. Særligt på det offentlige område med lærer-lockout i 2013 og igen i 2018, hvor man var tæt på en storkonflikt, har udfordringerne været store. I 2021 står man så over for nye forhandlinger, men hvad er tilstanden på aftalesystemet? Og hvad betyder statens dobbeltrolle — som part i forhandlingerne og som overdommeren, der kan gribe ind — for fagbevægelsens position i forhandlingerne?

På det private arbejdsmarked risikerer vi, at en ny europæisk mindsteløn griber ind i det danske aftalesystem, og at arbejdskraftens fri bevægelighed fører til social dumping, som undergraver overenskomsterne. På transportområdet har faglige organisationer allerede gået den politiske vej for at fastholde løn- og arbejdsvilkår, der presses af udenlandske firmaers cabotagekørsel. 

På 2. modul bliver vi klogere på aftalesystemet, samspillet med det politiske niveau og udfordringerne. Er rammerne kommet under pres? Kan forhandlingssystemet løfte opgaven? Hvornår er der utidig politisk indblanding? Og hvornår går vi selv den politiske vej for at få politisk hjælp?

Oplægsholdere: Søren Kaj Andersen, centerleder for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Rene Nielsen, næstformand i Dansk Metal, m.fl.

3. modul: Flexicurity: Dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og aktivering

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

3. modul: Flexicurity: Dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og aktivering

Dagpengene er gennem en årrække blevet udhulet. Det underminerer en central del af den danske flexicurity-model. Som følge heraf ser vi i disse år flere private arbejdsløshedsforsikringer, både individuelle og kollektive. Hvilke udfordringer kan private arbejdsløshedsforsikringer skabe for grupper med høj arbejdsløshed? Kan der findes solidariske løsninger, hvor alle er med? Hvor meget koster rimelige dagpenge? Og kan vi finde politisk opbakning?

Aktiveringsdelen er den anden del af flexicurity-modellen, som har været kritiseret i de senere år. Kan og vil kommunerne løfte opgaven? Hvad vej vender incitamenterne? Og er uddannelse og opkvalificering røget ud med badevandet til fordel for kontrol og sanktioner? 

Hvis arbejdsgiverne vil bevare den lempelige adgang til at hyre og fyre, skal de andre to ben i flexicurity-modellen være stærke. Men både dagpenge og aktivering halter. Hvordan får vi rettet op på ubalancerne? Kan dagpengene løftes? Kan aktiveringen? På dette modul ser vi på udfordringerne og de mulige løsninger. 

Oplægsholdere: Mads Peter Klindt, lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet og Verner Sand Kirk, direktør for Danske A-Kasser

4. modul: Uddannelse, arbejdsmiljø og work-life balance

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

4. modul: Uddannelse, arbejdsmiljø og work-life balance

Uddannelse er helt afgørende for, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet. Både når det gælder indkomst og stabil beskæftigelse. Et godt arbejdsliv kræver også et sundt arbejdsmiljø, en fornuftig work-life balance og muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse hele livet. Men alle har ikke lige muligheder. Der er stadig omkring 15 pct. som ikke får nogen uddannelse. Efter- og videreuddannelsen og livslang læring er mest udbredt blandt dem med de længste uddannelser. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er så udfordret i nogle brancher, at mange har svært ved at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Et langt og sundt arbejdsliv er ikke forbeholdt alle.  

Hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø og et rummeligt arbejdsmarked i en tid præget af stadig større krav? Hvordan sikrer vi, at også de kortest uddannede får videre- og efteruddannelse? Og hvordan skaber vi et uddannelsessystem, som får alle med? Er det muligt at at stå sammen i fagbevægelsen for at sikre alle lige mulighed og for et godt arbejdsliv?

Oplægsholdere: Mie Dalskov Pihl, cheføkonom for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Skov Christiansen, Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og Henrik Lambrecht Lund, Ph.d. Lektor, Center for Arbejdslivsforskning, RUC

5. modul: Strategi og interessevaretagelse i nyt terræn - Hvilke værktøjer har I?

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

5. modul: Strategi og interessevaretagelse i nyt terræn – Hvilke værktøjer har I?

Traditionelt bygger det danske arbejdsmarkedssystem på, at parterne involveres tæt og høres, inden der træffes store politiske beslutninger, bl.a. gennem trepartsforhandlinger. Sådan er det langt fra altid  i dag. Det udfordrer fagbevægelsens rolle og selvforståelse, og det gør det nødvendigt at tage et kig i værktøjskassen for at se, hvordan man så kan komme til orde og få indflydelse — på kort og på lang sigt.

Hvilke direkte og indirekte indflydelsesstrategier har vi? Hvordan får man indflydelse, når vigtige politiske beslutninger træffes? Og lige så vigtigt: Hvordan præger man den politiske dagsorden, skaber debatten og sikrer et strategisk beredskab – før besutningerne træffes? Kan man både være insider og outsider på samme tid, eller skal man lægge bånd på sig selv, hvis man vil sidde med ved bordet og være venner med magthaverne? Man skal kunne navigere mellem mange hensyn og dilemmaer, hvis man vil agere effektivt og strategisk i et omskifteligt politisk landskab.

Oplægsholdere: Anne Binderkrantz, professor ved Aarhus Universitet, og Asbjørn Sonne Nørgaard, vicedirektør i Cevea. 

6. modul: Beslutningssituationer og forhandlingsspillet

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

6. modul: Beslutningssituationer og forhandlingsspillet 

Beslutninger med konsekvenser for fagbevægelsen træffes hele tiden. Men beslutningsprocessernes karakter er meget forskellige. Nogle beslutninger er stærkt politiserede, andre er ikke. Nogle er tekniske og komplicerede, andre er enkle men stærkt følelsesladede. Nogle gange er der god tid til at analysere og indgå alliancer, andre gange går det hurtigt. Man skal kunne læse en situation for at kunne agere effektivt. Der er pokker til forskel på trepartsaftalen under Corona-krisen, det lange forspil om tidlig tilbagetrækning og kommunaliseringen af beskæftigelsespolitikken en sen aften i Finansministeriet.  

Det politiske spil er også forskelligt. Nogle gange er det et nulsumsspil, andre gange er der noget til alle, og så kan man dele i porten. Er der flere spil i gang på samme tid, kan man få noget på et område mod at give på et andet. Skal man mødes igen, kan der sættes i banken, og en gevinst kan – måske – indløses på et senere tidspunkt. Man skal kunne læse spillet, når man forhandler. Fordelingen af penge til efteruddannelse er noget andet end forslaget om etableringen af en statslig a-kasse i sin tid. Mens kompromisserne er til at få øje på i det første spil, var det andet et alt-eller-intet spil.

Dette modul handler om at afkode beslutningssituationer og læse det politiske spil. Hvornår skal man gå under radaren, og hvornår skal man gå ud i fuld offentlighed? Skal man søge mahogni bordene eller medierne? Hvad er på spil? For hvem? Og hvad kan der handles med, hvis man skal i mål? 

Oplægsholdere: Claus Hjort Frederiksen, tidl. minister og MF’er for Venstre, Kristian Madsen, politisk kommentator for Politiken og Asbjørn Sonne Nørgaard, vicedirektør i Cevea.

6. modul: Beslutningssituationer og forhandlingsspillet

Hvert modul vil bestå af et par skarpe oplægsholdere og mulighed for debat og erfaringsudveksling: Hvordan udnytter vi den nye viden i vores politiske arbejde? Til hvert modul vil der være 20-25 siders litteratur om dagens emne og henvisning til, hvor man kan læse mere.

7. modul: Aktørerne, deres interesser og den menneskelige faktor

I det sidste modul er fokus på aktørernes roller, interesser og psykologi. 

Man forhandler med forskellige aktører. Mennesker, som træffer beslutninger, er også forskellige. Effektiv interessevaretagelse kræver, at man forstår sin modparts rolle, interesser og psykologi. Det gælder uanset om det er embedsmænd, politikere eller en repræsentant fra arbejdsgiverne eller en anden faglig organisation.  

Ofte er det klogere at søge indflydelse på beslutninger tidligt, mens de endnu ikke har politikernes opmærksomhed. Men hvilke interesser varetager den typiske embedsmand? Hvad er bureaukratens egne præferencer og bekymringer? Hvordan kan I hjælpe med at definere forslag og løsninger, inden de er blevet politiske?

Når beslutninger er kommet op på det politiske niveau, er der andre aktører og interesser på spil. Hvad bekymrer politikere sig om? Hvad er en god politisk løsning? For hvem? Hvem lytter mest til jer — jeres venner eller modstandere? Hvem er I mest værd for? 

I varetager også selv forskellige interesser for jeres organisationer. Hvornår kan I samarbejde om fælles løsninger? Hvornår er der mere, der skiller end samler? Brede koalitioner giver større muligheder for indflydelse, men kompromisser koster – især når det gælde store beslutninger og reformer.

I sidste ende handler det ikke kun om aktørernes roller og interesser. Menneskers psykologi er også forskellig. Hvis man forstår sine med- og modparters personlighed er man allerede langt.   

Oplægsholdere: Asbjørn Sonne Nørgaard, vicedirektør i Cevea, og Alexander Grandt Petersen, kommunikationschef i Cevea.

 

Uddannelsesplan

1. modul: Globalisering, konkurrence og presset på den danske model.
Torsdag den 10. september kl. 12-16.30

2. modul: Udfordringer for det kollektive aftalesystem.
Torsdag den 24. september kl. 12-16.30

3. modul: Dagpenge og arbejdsløshedsforsikring.
Torsdag den 8. oktober kl. 12-16.30

4. modul: Arbejdsmiljø, uddannelse og work-life balance.
Torsdag den 22. oktober kl. 12-16.30

5. modul: Strategi og interessevaretagelse i nyt terræn – Hvilke værktøjer har vi?
Torsdag den 5. november kl. 12-16.30

6. og 7. modul: Beslutningssituationer og politiske forhandlinger, og aktørerne, deres interesser og den menneskelige faktor.
Torsdag den 19. novovember kl. 12 til fredag den 20. november kl. 13 på Metalskolen i Jørlunde

 

Centrale pointer fra hvert modul bliver samlet i en lille fortrolig rapport – en værktøjskasse — som deltagerne efterfølgende vil kunne bruge i deres daglige arbejde. 

Pris & tilmelding

Masterclassen henvender sig til ansatte og politisk valgte i faglige organisationer, som professionelt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik i bred forstand. Masterclassen vil være et fortroligt læringsrum for 20-25 deltagere på tværs af fagbevægelsen, hvor vi sammen kan lære af hinandens udfordringer og erfaringer i det politiske landskab, som faglige organisationer befinder sig i.

Prisen for deltagelse er 22.500 pr. person. Der er maximalt 25 pladser. Tilmeldingen lukker d. 20. august.

Du tilmelder dig her.

Ved tilmelding af fem elller flere deltagere fra samme organisation kan der aftales en særpris. Kontakt Alexander Grandt Petersen herfor.

Test

Masterclassen henvender sig til ansatte og politisk valgte i faglige organisationer, som professionelt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik i bred forstand. Masterclassen vil være et fortroligt læringsrum for 20-25 deltagere på tværs af fagbevægelsen, hvor vi sammen kan lære af hinandens udfordringer og erfaringer i det politiske landskab, som faglige organisationer befinder sig i.

Prisen for deltagelse er 22.500 pr. person. Der er maximalt 25 pladser. Tilmeldingen lukker d. 20. august.

Du tilmelder dig her.

Ved tilmelding af fem elller flere deltagere fra samme organisation kan der aftales en særpris. Kontakt Alexander Grandt Petersen herfor.

KONTAKTPERSONER

Alexander Grandt Petersen
41400033
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Øvrige
Progressivt skrivekursus
Vil du være bedre til at skrive klart og overbevisende om komplicerede emner og sammenhænge, så budskabet fænger derude? Så skal du være med...
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...
Meningsdanner
Pædagogisk meningsdanner
Er du pædagog for 6-18 årige? Drømmer du om, at virkeligheden fra fritidsklubber, SFO og lignende fylder mere i den offentlige debat? Så er det...
Meningsdanner
Lærer og meningsdanner
Er du lærer? Drømmer du om, at virkeligheden fra klasseværelset og skolegården fylder mere i den offentlige debat? Så er det dig, vi leder efter!