fbpx

Masterclass 2022: Arbejdsmarkedet: Udfordringer, løsninger og politisk gennemslagskraft

Udfordring 

Corona-krisen har vist hvor vigtig brede tre-parts-aftaler er for det danske samfund. Arbejdsmarkedets parter har en afgørende betydning i det politiske og samfundsmæssige maskinrum. Men selvom corona-krisen har bevist den danske models værd, så kan fagbevægelsen ikke bare tage sin politiske indflydelse for givet. Når politikerne træffer vigtige beslutninger, er det ikke en garanti, at Fagbevægelsen sidder med ved bordet, eller har indflydelse på, hvordan aftalen skal se ud. Om det er brede politiske forlig, finanslovsaftaler en sen aften, reformer forberedt i ekspertkommissioner eller blot regeringer, der gennemfører ’nødvendighedens politik’, så skal de faglige organisationer konstant kæmpe for sin indflydelse.

Formålet  

Formålet med masterclassen er ambitiøst: Vi skal blive skarpere på, hvordan vi løfter fagbevægelsens dagsordener for at opnå indflydelse. Det handler både om at få ny viden om aktuelle udfordringer, og om hvordan vi omsætter den viden til at rykke politisk. Vi har fokus på forhandlingsspillet, forskellige typer beslutningsprocesser og effektiv interessevaretagelse i arbejdsmarkedspolitikken.  

I varetager i jeres job de faglige organisationers interesser i forskellige politiske arenaer. Masterclassen vil give jer et kompetenceløft og inspiration til, hvordan I kan blive endnu mere effektive og være på forkant i det politiske arbejde til gavn for medlemmerne. 

Set-up 

Masterclassen henvender sig til ansatte og politisk valgte i faglige organisationer, som professionelt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik i bred forstand. Masterclassen vil være et fortroligt læringsrum for 20-25 deltagere på tværs af fagbevægelsen, hvor vi sammen kan lære af hinandens udfordringer og erfaringer i det politiske landskab, som faglige organisationer befinder sig i. 

Til at gøre os klogere på både udfordringer og muligheder har vi inviteret de skarpeste eksperter og de mest erfarne forhandlere. Hen over 6 moduler i foråret og efteråret 2022 vil de både inspirere, udfordre og diskutere med os. 

Alle 6 moduler afholdes i København i tidsrummet kl. 8.30-13.00 sluttende med frokost hver gang. De fire første moduler holdes i foråret og de sidste to moduler afholdes i efteråret.
Adressen for alle 6 moduler er Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.  

Målgruppe

Masterclassen henvender sig til ansatte og politisk valgte i faglige organisationer, som professionelt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik i bred forstand. Masterclassen vil være et fortroligt læringsrum for 20-25 deltagere på tværs af fagbevægelsen, hvor vi sammen kan lære af hinandens udfordringer og erfaringer i det politiske landskab, som faglige organisationer befinder sig i. 

Datoer

1. modul: Globalisering, konkurrence og presset på den danske model. 
Onsdag den 20. april kl. 8.30-13.00 i mødelokale 4.  

2. modul: Udfordringer for det kollektive aftalesystem. 
Onsdag den 11. maj kl. 8.30-13.00 i mødelokale 4.

3. modul: Flexicurity: Dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og aktivering. 
Onsdag den 1. juni kl. 8.30-13.00 i mødelokale 4.  

4. modul: Uddannelse, arbejdsmiljø og work-life balance. 
Onsdag den 22. juni kl. 8.30-13.00 i mødelokale 401. 

5. modul: Strategi og interessevaretagelse i nyt terræn – Hvilke værktøjer har vi? 
Onsdag den 7. september kl. 8.30-13.00 i mødelokale 4.  

6. modul: Beslutningssituationer, forhandlingsspillet og aktørernes interesser. 
Onsdag den 28. september kl. 8.30-13.00 i mødelokale 4.  

Centrale pointer fra hvert modul bliver samlet i en lille fortrolig rapport – en værktøjskasse – som deltagerne efterfølgende vil kunne bruge i deres daglige arbejde.  

Modul 1: Globalisering, konkurrence og presset på den danske model

Globaliseringen og ny teknologi har åbnet mange muligheder for os som individer, men globaliseringen lægger også et stort pres på vores samfundsmodel. Arbejds- og lønvilkår er blevet et centralt konkurrenceparameter for multinationale virksomheder, hvilket udfordrer de aftaler, som vi gennem 120 år har opbygget i Danmark. Monopollignende vilkår i tech-industrien og aggressiv skattetænkning betyder, at skattebasen udhules, og at stater konkurrerer på lavere skatter for at3 fastholde og tiltrække virksomheder. Hvor truet er den danske model? Hvor stor er væksten i prekære ansættelser? Er den økonomiske tryghed udfordret og foregår der et økonomisk ræs mod bunden, som øger uligheden?  De udfordringer dykker vi ned på 1. modul. Vi undersøger, hvor stort presset på den danske samfundsmodel er, og hvordan fagbevægelsen kan spille ind i debatten med politiske løsningsforslag. 

Oplægsholdere:   Steen Erik Navrbjerg, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Jon Nielsen, Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Modul 2: Udfordringer for det kollektive aftalesystem

Modul: Udfordringer for det kollektive aftalesystem De seneste års overenskomstforhandlinger har ikke været kønne. Særligt på det offentlige område med lærer-lockout i 2013 og igen i 2018, hvor man var tæt på en storkonflikt, har udfordringerne været store. Senest viste sygeplejerskestrejken hen over sommeren 21, at aftalesystemet er presset i den offentlige sektor, hvor rollefordelingen imellem regering og arbejdsgiverside er i bedste fald uklar. Hvordan påvirker det fagbevægelsens position i forhandlingerne at staten har en dobbeltrolle som både part i forhandlingerne og som overdommeren?  På det private arbejdsmarked risikerer vi, at en ny europæisk mindsteløn griber ind i det danske aftalesystem, at arbejdskraftens fri bevægelighed fører til social dumping, som undergraver overenskomsterne og at platformsøkonomien ændrer den måde vi forstår ansættelsesforhold på. Vi ser også frem imod overenskomstforhandlingerne i 23, der kommer til at stå i Coronaens tegn.   På 2. modul bliver vi klogere på aftalesystemet, samspillet med det politiske niveau og udfordringerne. Er rammerne kommet under pres? Kan forhandlingssystemet løfte opgaven? Hvornår er der utidig politisk indblanding? Og hvornår går vi selv den politiske vej for at få politisk hjælp? 

Oplægsholdere:  Søren Kaj Andersen, centerleder for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier og Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Modul 3: Flexicurity: Dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og aktivering

Dagpengene er gennem en årrække blevet udhulet. Det underminerer en central del af den danske flexicurity-model. Som følge heraf ser vi i disse år flere private arbejdsløshedsforsikringer, både individuelle og kollektive. Hvilke udfordringer kan private arbejdsløshedsforsikringer skabe for grupper med høj arbejdsløshed? Kan der findes solidariske løsninger, hvor alle er med? Hvor meget koster rimelige dagpenge? Og kan vi finde politisk opbakning? Er regeringens forslag om højere dagpenge i tre måneder til kernetropperne på arbejdsmarkedet vejen frem?  Aktiveringsdelen er den anden del af flexicurity-modellen, som har været kritiseret i de senere år. Kan og vil kommunerne løfte opgaven? Hvad vej vender incitamenterne? Og er uddannelse og opkvalificering røget ud med badevandet til fordel for kontrol og sanktioner?   Hvis arbejdsgiverne vil bevare den lempelige adgang til at hyre og fyre, skal de andre to ben i flexicurity-modellen være stærke. Men både dagpenge og aktivering halter. Hvordan får vi rettet op på ubalancerne? Kan dagpengene løftes? Kan aktiveringen? På dette modul ser vi på udfordringerne og de mulige løsninger.  

Oplægsholdere: Mads Peter Klindt, lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet Verner Sand Kirk, direktør for Danske A-kasser. 

Modul 4: Uddannelse, arbejdsmiljø og work-life balance

Uddannelse er helt afgørende for, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet. Både når det gælder indkomst og stabil beskæftigelse. Et godt arbejdsliv kræver også et sundt arbejdsmiljø, en fornuftig work-life balance og muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse hele livet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er så udfordret i nogle brancher, at mange har svært ved at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men alle har ikke lige muligheder. Der er stadig omkring 15 pct. som ikke får nogen uddannelse. Efter- og videreuddannelsen og livslang læring er mest udbredt blandt dem med de længste uddannelser. Det er nogle af de spørgsmål, Kommissionen for 2. Generationsreformer skal komme med løsninger på.    Hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø og et rummeligt arbejdsmarked i en tid præget af stadig større krav? Hvordan sikrer vi, at også de kortest uddannede får videre- og efteruddannelse? Og hvordan skaber vi et uddannelsessystem, som får alle med? Er det muligt at stå sammen i fagbevægelsen for at sikre alle lige mulighed og for et godt arbejdsliv? Hvilke løsninger har Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen? 

Oplægsholdere:   Morten Skov Christiansen, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation Jon Kvist, Professor RUC og medlem af reformkommissionen.  

Modul 5: Strategi og interessevaretagelse i nyt terræn - Hvilke værktøjer har I?

Traditionelt bygger det danske arbejdsmarkedssystem på, at parterne involveres tæt og høres, inden der træffes store politiske beslutninger, bl.a. gennem trepartsforhandlinger. Sådan er det langt fra altid i dag. Det udfordrer fagbevægelsens rolle og selvforståelse, og det gør det nødvendigt at tage et kig i værktøjskassen for at se, hvordan man så kan komme til orde og få indflydelse — på kort og på lang sigt.  Hvilke direkte og indirekte indflydelsesstrategier har vi? Hvordan får man indflydelse, når vigtige politiske beslutninger træffes? Og lige så vigtigt: Hvordan præger man den politiske dagsorden, skaber debatten og sikrer et strategisk beredskab – før beslutningerne træffes? Kan man både være insider og outsider på samme tid, eller skal man lægge bånd på sig selv, hvis man vil sidde med ved bordet og være venner med magthaverne? Man skal kunne navigere mellem mange hensyn og dilemmaer, hvis man vil agere effektivt og strategisk i et omskifteligt politisk landskab. 

Oplægsholdere: Thomas Nystrøm, Strategisk rådgiver, Mette Falkenberg Rasmussen, særlig rådgiver for miljøminister Lea Wermelin og Asbjørn Sonne Nørgaard, Direktør i Cevea 

Modul 6: Beslutningssituationer, politiske forhandlinger og aktørernes interesser

Beslutninger med konsekvenser for fagbevægelsen træffes hele tiden. Nogle beslutninger er stærkt politiserede, andre er ikke. Nogle er tekniske og komplicerede, andre er enkle men stærkt følelsesladede. Nogle gange er der god tid til at analysere og indgå alliancer, andre gange går det hurtigt. Man skal kunne læse en situation for at kunne agere effektivt. Der er pokker til forskel på trepartsaftalen under Corona-krisen, det lange forspil om tidlig tilbagetrækning og kommunaliseringen af beskæftigelsespolitikken en sen aften i Finansministeriet.    Det politiske spil er også forskelligt. Nogle gange er det et nulsumsspil, andre gange er der noget til alle, og så kan man dele i porten. Er der flere spil i gang på samme tid, kan man få noget på et område mod at give på et andet. Skal man mødes igen, kan der sættes i banken, og en gevinst kan – måske – indløses på et senere tidspunkt. Man skal kunne læse spillet, når man forhandler. Fordelingen af penge til efteruddannelse er noget andet end forslaget om etableringen af en statslig a-kasse i sin tid. Mens kompromisserne er til at få øje på i det første spil, var det andet et alt-eller-intet spil.  Dette modul handler om at afkode beslutningssituationer, læse det politiske spil og forstå sin modparts rolle. Hvornår skal man gå under radaren, og hvornår skal man gå ud i fuld offentlighed? Skal man søge mahognibordene eller medierne? Hvad er på spil? For hvem? Og hvad kan der handles med, hvis man skal i mål og komme igennem med sine dagsordner?

Oplægsholdere: Asbjørn Sonne Nørgaard, direktør i Cevea og Karen Hækkerup tidl. minister, generaldirektør i UNICEF og direktør i Landbrug og Fødevare

Tilmelding og Pris

Tilmelding 

Prisen for deltagelse er 15.000 pr. person. Spørgsmål kan rettes til Asbjørn Sonne Nørgaard på [email protected] eller tlf. 21725413

Du tilmelder dig her: https://forms.office.com/r/80tEcU6xin

KONTAKTPERSON

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Det Progressive Akademi
Det Progressive Akademi 2022
Der er nu åbent for ansøgninger til Det Progressive Akademi efteråret 2022. Ansøgningsfristen er den 15. juni 2022.
Masterclass
Masterclass 2022: Arbejdsmarkedet: Udfordringer, løsninger og politisk gennemslagskraft
Vi har inviteret de skarpeste eksperter og de mest erfarne forhandlere til at gøre os klogere på arbejdsmarkedets udfordringer. Når forløbet er...
Meningsdanner
Faglig Influencer
Brænder du for at være en stærk stemme for dit fag på de sociale medier? Så grib muligheden og bliv faglig influencer!
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...