fbpx

Masterclass 2023: Strategisk politisk kommunikation

Hvem bruger strategisk politisk kommunikation?

Både politikere, organisationer, virksomheder og helt almindelige mennesker kan være afsendere af politisk kommunikation. Nogle gange for at mobilisere og skabe opbakning til en politik, andre gange for at ændre opfattelser og undgå kritik – eller i det mindste tage brodden af en kritik. I en tid, hvor politik i stigende grad er medialiseret, skal vi være klædt på til at begå os på sociale medier, i massemedier og i det hele taget være kommunikativt skarpe. I det hybride mediesystem stilles der større krav til den politiske kommunikation.  

Strategisk politisk kommunikation handler om at overbevise og dele information med et klart formål for øje – at påvirke politiske holdninger og beslutninger. Kommunikationen kan være mere eller mindre lødig og rationel, men den kan også være følelsesladet og forførende. Den kan være rettet mod at påvirke enkelt-beslutninger som en del af en større lobby-strategi, men den kan også have til formål at påvirke den måde, vi opfatter samfundet på og tænker og taler om problemer.  

 

Hvordan kan vi hjælpe dig med at blive bedre til det? 

På Ceveas Masterclass 2023 i Strategisk politisk kommunikation vil vi diskutere rammerne og mulighederne for at bedrive god politisk kommunikation. Vi vil også præsentere den nyeste forskningsbaserede viden om, hvilke effekter forskellige former for politisk kommunikation har. Hvad er afgørende for, om kommunikationen virker efter hensigten? Hvem er påvirkelige? Og lige så vigtigt: Hvornår kan politisk kommunikation ikke gøre den store forskel?

Masterclassen vil også være et værksted, hvor du som deltager arbejder med forskellige virkemidler og genrer med udgangspunkt i dine egne politiske dagsordner. Hvordan kan du appellere til følelser? Hvilken effekt har følelser i forskellige sammenhænge og på forskellige medier? Konflikter og personangreb kan nok mobilisere og skabe debat og interaktioner, men kan de også skabe eftertanke og gøde jorden for samarbejde og kompromisser? Kan du kommunikere effektivt til medlemmer, medier og meningsdannere på samme tid? Hvordan skal du prioritere dine anstrengelser, så du kan gøre en forskel politisk? 

Du vil få mulighed for at dele dine erfaringer og læring med 15-20 engagerede kursister. På Ceveas Masterclass i år vil vi på hvert modul diskutere den nyeste viden og få den i spil på vores værksted. Vi lover højt fagligt niveau og et fortroligt arbejdsrum, hvor I vil tage ved lære af hinanden og bidrage med egne erfaringer.  

Masterclassen løber over fire heldags-moduler i efteråret: 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober.

Målgruppe

Ceveas Masterclass 2023 er rettet mod ansatte og tillidsvalgte i de faglige organisationer og andre, der arbejder med politisk og strategisk kommunikation professionelt. Måske er du faglig sekretær eller tillidsvalgt? Du kan også være konsulent eller noget helt fjerde.

Datoer og Adresse

1. modul: Politisk kommunikation i moderne politik 
Tirsdag den 29. august kl. 9.30-16.00.

2. modul: Kampen om opmærksomhed: Politiske dagsordner og sprogets magt  
Tirsdag den 12. september kl. 9.30-16.00.

3. modul: Kampen om holdninger: Følelser og fornemmelser, fornuft og fakta 
Tirsdag den 26. september kl. 9.30-16.00.  

4. modul: Kamppladsen: Strategisk politisk kommunikation med omtanke   
Tirsdag den 10. oktober kl. 9.30-16.00.

 

Alle fire moduler afholdes på Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Modul 1: Politisk kommunikation i moderne politik

Viden 

Politisk kommunikation har ændret karakter de seneste 20-30 år. Vælgerne er blevet mere troløse og får i stigende grad deres viden om politik i en medialiseret virkelighed, som er præget af både traditionelle medier og sociale medier i det, man kan kalde det hybride mediesystem.   

Aktører bruger kommunikation til at fremme eller forhindre politiske beslutninger og til at præge den politiske dagsorden. Regeringer søger at legitimere upopulære beslutninger, oppositionen søger at anfægte dem, og faglige organisationer og et utal af andre aktører søger at fremme deres egne dagsordner. Hvad kan de gøre? Hvilke indflydelseskanaler er der? Virker de?  

På første modul ser vi på rammerne og vilkårene for den politiske kommunikation i en verden, hvor mange konkurrerer om opmærksomheden og kæmper for indflydelse for deres egne politiske dagsordner. Hvad vil du, hvordan vil du gøre det og til hvem kommunikerer du? 

Værksted 

På det første værksted diskuterer vi jeres aktuelle politiske dagsordner. Vi fokuserer på: 

 

 • Hvilket politisk formål ønsker du at fremme?  
 • Hvornår skal du bruge ølkassen, og hvornår skal du bruge de sociale medier? Kend dine kanaler.   
 • Målgruppekendskab. Hvilke værdier har dem, du kommunikerer til? Hvad vil de tage godt imod? Og hvad kan de ikke fordrage?  
 • Hvilke strategiske overvejelser gør du dig om kommunikationens form og indhold?  

Modul 2: Kampen om opmærksomhed: Politiske dagsordner og sprogets magt

Viden 

Ingen mennesker, heller ikke politikere, kan have opmærksomheden rettet mod alle politiske problemer samtidigt. Der er kamp om pladsen på den politiske dagsorden, og der er ofte langt fra en plads på den flygtige mediedagsorden til en plads på en regerings beslutningsdagsorden. Få emner er så selvindlysende presserende, at de kræver politiske løsninger nu og her. Politikere og offentlighed skal ofte primes for at få øje på et problem, og framingen af problemet er afgørende for, hvilke løsninger man ser.  

Vi diskuterer teorier om priming, framing og politisk dagsordensfastsættelse. Vi ser også på, hvordan konkurrerende frames påvirker effekten af vores politiske kommunikation, og vi ser på betydningen af vedholdende og gentagen kommunikation. 

Værksted 

På dagens værksted arbejder vi konkret med framing og priming og hvilke typer af sprog og fortællinger, man kan gøre brug af for at fremme en bestemt politisk dagsorden. Det handler om at publikum køber din idé. 

Ofte handler fortællinger om at koble ens egen dagsorden til værdier og målsætninger, som deles bredt i samfundet. Og lige så ofte handler det om at udnytte policy windows og koble sin egen dagsorden til aktuelle debatter. 

 Vi fokuserer på: 

 • Hvordan kan de problemer, som du er optaget af, primes 
 • Hvilken framing understøtter din sag?  
 • Og hvilke aktuelle debatter kan du knytte an til, hvis du ønsker at skabe en brændende platform og fremme din dagsorden? 
 • Hvad skal der til for at skrive et godt debatindlæg? 

 

Som genre arbejder vi konkret med et debatindlæg, som kan sendes ind til et massemedie, fagblad eller lignende efter dagens modul.  

Modul 3: Kampen om holdninger: Følelser og fornemmelser, fornuft og fakta

Viden 

Vil det mest fornuftige argument altid vinde, eller lader vi os forføre og rive med af følelser, karisma og fjendebilleder?   

Nyere forskning viser, at følelser betyder langt mere for, hvilke holdninger vi danner, og hvem vi sympatiserer med. Vrede, nervøsitet og entusiasme er stærke følelser, der påvirker vores holdninger. Til gengæld påvirker vores holdninger og sympatier, hvem vi lytter til, og hvor meget vi hører efter. Konflikten mellem ’os’ og ’dem’ betyder meget i politik og for vores politiske holdninger. Nogle gange mere end fakta.  

På modul tre ser vi nærmere på de psykologiske mekanismer, der er afgørende for menneskers holdningsdannelse. Grundlæggende holdninger er ikke lette at ændre, men nogle former for politisk kommunikation er mere effektive end andre.  

Værksted  

Vi arbejder med forskellige følelses- og fornuftsmæssige appeller i vores politiske kommunikation. Hvilke appel- og kommunikationsformer, der er mest hensigtsmæssige, afhænger af, hvad vi ønsker at opnå. Er det konsensus og fælles løsninger, man søger, skal man nok ikke appellere for stærkt til vrede mod ens politiske modstandere. Er det mobilisering, man søger, er tunge og lange saglige argumenter sjældent særligt effektive. Vi arbejder videre med jeres egne aktuelle politiske dagsordner: 

Vi får også besøg af Karin Slott, der er ekspert i strategisk kommunikation.

 Vi fokuserer på: 

 

 • Hvordan skal budskabet frames, hvis du ønsker størst mulig mobilisering? 
 • Hvilke virkemidler kan fremme dialog, samarbejde og forhandling om jeres dagsordner? 
 • Hvilke kommunikationsformer egner sig bedst til jeres forskellige målgrupper? 
 • Hvilke medie- og kommunikationskanaler egner sig bedst til forskellige appeller og argumenter? 
 • Hvad betyder konteksten og situationen? Er der allerede konflikt? Bidrager din kommunikation til at øge konfliktniveauet eller finde en løsning?

Modul 4: Kamppladsen: Strategisk politisk kommunikation med omtanke

Viden 

Politisk kommunikation foregår ikke i et vakuum. Der er ofte behov for at indgå alliancer og koordinere den politiske kommunikation med andre aktører. Men det kan sætte grænser for, hvad og hvordan man kan kommunikere. Nogle gange er den forsigtige og velgennemtænkte lobbystrategi på de bonede gulve mere effektiv, hvor den politiske kommunikation handler om at legitimere allerede vedtagne beslutninger og skabe opbakning blandt organisationens medlemmer til indgåede kompromisser. Andre gange skal man give den fuld skrue i medierne. I atter andre tilfælde handler det om krisehåndtering eller skandaler, der skal forklares. 

På det sidste modul ser vi på begrænsningerne for den offensive og pro-aktive politiske kommunikation. I oplever ofte, at I ikke kan designe jeres kommunikation frit og alene ud fra, hvad der virker kommunikativt. Vi udforsker sammen det strategiske terræn for den politiske kommunikation og har fokus på de organisatoriske og politiske begrænsninger og muligheder. 

Vi udforsker også, hvad vi gør, når det går galt. Hvordan kan vi bruge den politiske kommunikation til at rette op på image og relationer?  

Retoriker og eksterne underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Trine Nebel, holder oplæg om krisekommunikation.

Værksted 

Vi diskuterer den politiske kommunikation, der handler om at legitimere allerede vedtagne beslutninger og håndtere kriser. VI arbejder teknisk med interview. Hvad gør man, når journalisten ringer, og du skal stå på mål for din sag – også når det er en møgsag? 

 Vi fokuserer på: 

 • Hvem er de vigtigste alliancepartnere for dig, og har I behov for at koordinere jeres kommunikation, internt i egen organisation og eksternt med andre organisationer? 
 • Hvor frit kan du designe din politiske kommunikation, og hvor meget er bundne opgaver og formater? 
 • Hvilke aktuelle interne kommunikationsopgaver har du lige nu, og hvad vil du opnå? 
 • Hvilke virkemidler (jf. modul 2 og 3) benytter du dig primært af, når du skal håndtere kriser? 

 

Undervisere

Underviser og kursusleder på Masterclass er Asbjørn Sonne Nørgaard, som udover at være direktør for Cevea har en fortid som professor i statskundskab, hvor han blandt andet har forsket og undervist i politisk psykologi og politiske beslutningsprocesser.  

 

Værkstedsansvarlig er Dorte Qvortrup Geisling, som udover at være kommunikationsmedarbejder hos Cevea tidligere har været journalist, redaktør og redaktionschef på diverse medier fra DR over Ekstrabladet til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Derudover har hun en mastergrad i arbejdsmarkedsforhold.

 

Trine Nebel arbejder som rådgivende retoriker, underviser, forfatter og selvstændig konsulent. Trine har en master i retorik, en diplomuddannelse i kommunikation og en læreruddannelse bag sig. Hun har rådgivet statslige organisationer, kommuner, fagforeninger, politikere, private afsendere og i erhvervslivet. Derudover underviser hun på DMJX.

 

Karin Sloth er en af landets dygtigste eksperter i strategisk kommunikation, som hun arbejder med dagligt i sit virke som selvstændig kommunikationsrådgiver. Hun underviser desuden i målrettet strategisk kommunikation på Danmarks- Medie og Journalisthøjskole.

 

Tilmelding og Pris

Tilmelding 

Prisen for deltagelse er 15.000 pr. person inkl. forplejning. Spørgsmål kan rettes til Asbjørn Sonne Nørgaard på [email protected] eller tlf. 21725413

Du kan tilmelde dig her.

KONTAKTPERSON

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

Tilmeld dig her

Vær OBS. på, at du ved tilmelding skal oplyse, hvorvidt din organisation skal modtage en faktura, eller om den betaler med EAN. I den forbindelse skal vi enten bruge et CVR-nummer eller et EAN-nummer. 

Masterclassen hos Cevea gav et godt indblik i de udfordringer, som fagbevægelsen, arbejdsmarkedet og den danske model står over for lige nu. Oplægsholderne havde en bred vifte af erfaringer og baggrunde, som gav et godt helhedsperspektiv på dansk økonomi både nu og gennem den seneste tid. Jeg har brugt den viden, jeg fik, til bedre at udfordre præmisserne i de debatter, jeg har deltaget i ved at kunne gå bag om de tal og forudsætninger, som andre har lagt til grund for deres argumenter.

Mikkel Mejling Andersen, deltog på Ceveas Masterclass 2022:

Arbejdsmarkedet: Udfordringer, løsninger og politisk gennemslagskraft

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Det Progressive Akademi
Det Progressive Akademi 2023
Nu kan du tilmelde dig Det Progressive Akademi 2023! Det Progressive Akademi afholdes af Tænketanken Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Masterclass
Masterclass 2023: Strategisk politisk kommunikation
Strategisk politisk kommunikation handler om at overbevise og dele information med et klart formål for øje – at påvirke politiske holdninger og...
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...
Meningsdanner
Pædagogisk meningsdanner
Er du pædagog for 6-18 årige? Drømmer du om, at virkeligheden fra fritidsklubber, SFO og lignende fylder mere i den offentlige debat? Så er det...