fbpx

Masterclass: Visioner og veje til velfærd

Velfærd er både mål og middel for det gode samfund. Mål, fordi vi kollektivt har besluttet, at adgangen til uddannelse, pleje, sundhed og meget andet er et fælles ansvar, som ikke afgøres af den enkeltes økonomiske formåen. Middel, fordi et velfungerende velfærdssamfund på en og samme tid øger den sociale og økonomiske lighed og sammenhængskraft og skaber gode betingelser for en sund og stærk økonomi, hvor fanden ikke tager de sidste.

Men velfærdsamfundet er også en politisk kampplads, der altid er til diskussion. På Ceveas masterclass i 2021 diskuterer vi alle de svære spørgsmål og store udfordringer. Dem er vi nødt til at tage alvorligt. Målet er at trykteste argumenterne for og imod velfærd og at udvikle progressive løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Vi skal både have blik for visionerne og vejene til velfærd.

Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og ekspertise udvikler vi ny politik og arbejder med konkrete modeller og værktøjer, der kan ruste dig i den velfærdspolitiske debat og som effektiv interessevaretager i den politiske kamp for bedre velfærd. Masterclassen vil bestå af dels (a) oplæg og debatter med toppolitikere, forskere, mediefolk og lobbyister om velfærdssamfundets udfordringer, og dels (b) udvikling af progressive svar på de velfærdsområder, som deltagerne arbejder med.

I vil blandt andre møde professor Carl-Johan Dalgaard, tidl. Venstre-minister Bertel Haarder, professor Lotte Bøgh Andersen, adm. direktør i PensionDanmark Torben Möger Pedersen, MF for Socialistisk Folkeparti Lisbeth Bech-Nielsen, branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff, tidl. MF for Enhedslisten og kandidat til Kommunalvalget på Frederiksberg Pelle Dragsted, leder af det socialøkonomiske videnscenter Copenhagen Dome Dorthe Bukdahl, MF for Konservativt Folkeparti Rasmus Jarlov, socialdemokratisk borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen, direktør for Danske A-kasser Verner Sand Kirk og professor ved Aalborg Universitet Anette Borchorst.

Målgruppe

Masterclassen henvender sig til dig, der arbejder med politik og interessevaretagelse i faglige og politiske organisationer. Det kan være som politisk valgt eller som ledelseskonsulent. Det kan også være, at du arbejder med uddannelse, kommunikation eller PR. Masterclassen vil udvikle din faglige kompetencer og give dig et netværk til kolleger i andre organisationer, der arbejder med beslægtede temaer og problemstillinger. Max. deltagerantal er 20.

Datoer

Masterclassen er opdelt i 8 moduler fordelt på 6 gange, heraf to 12-12 internater.

 

2. september kl. 12.00 – 16.30: Modul 1

14. september kl. 12.00 – 16.30: Modul 2

7-8. oktober kl. 12.00 – 12.00: Modul 3, 4, 5

28. oktober kl. 12.00 – 16.30: Modul 6

4. november kl. 12.00 – 16.30: Modul 7

18.-19. november kl. 12.00 – 12.00: Modul 8

Hvis vi – mod forventning – bliver nødsaget til at aflyse nogle af modulerne pga. coronavirus vil pengene selvfølgelig blive refunderet.

Modul 1: Den danske velfærdsmodel

Velfærdssamfundet er danskernes kæreste eje. Den offentlige velfærd betales over skatten og stilles til rådighed for alle. Det gælder bl.a. sundhed, uddannelse og omsorg. Samtidigt er den offentlige velfærd afgørende for, at dansk økonomi og konkurrenceevne er helt i top. Men centrale dele af danskernes velfærd bygger også på private og overenskomstbaserede løsninger, fx arbejdsmarkedspensionerne.Der er mange rigtigt gode argumenter for velfærd i verdensklasse.

Men hvad er den danske og skandinaviske velfærdsmodels særtræk? Og hvad betyder den for lighed og omfordeling, for ligestilling og lige muligheder og for økonomien? Hvor er sprækkerne i velfærden, og hvordan står det i grunden til med ligheden?

Modul 2: Balancen mellem central styring og lokalt selvstyre

Det er kommuner og regioner, der driver og prioriterer velfærden i skoler og børnehaver, i ældreplejen og på døgninstitutioner og sygehuse. Den danske velfærdsstat er en velfærdskommune. Men ofte er de underlagt en stram styring, der undergraver det lokale selvstyre og ifølge kommunerne selv ikke altid giver mening. I virkelighedens verden er der store forskelle på den velfærd borgerne møder.

Hvad er den rette balance mellem på den ene side centralt fastsatte krav om ensartet velfærd af høj kvalitet til alle og på den anden side et lokalt selvstyre med helt legitime forskelle i velfærds prioriteringer? Skal al velfærd bestemmes centralt? Og hvordan ser det i grunden ud med velfærden på tværs af kommuner? Er det muligt og ønskeligt at have ens velfærd for alle? Er svarene de samme i Frederikshavn og på Frederiksberg? Hvad er de progressive svar?

Modul 3: Professionelt skøn eller rettigheder og regulering

Universel velfærd bygger på rettigheder for alle. Men rettighedstænkning og regulering kan også føre til unødigt bureaukrati og mangel på fleksibilitet. Hvis alle behandles ens, får vi ikke lighed og lige muligheder. Der er en potentiel konflikt mellem ensartede centrale regler og standarder og ansvarlig ledelse på den ene side og behovet for professionelt skøn og tilpasning til den enkeltes behov på den anden.

Dilemmaerne er mange. Er svaret altid ens rettigheder til alle? Er svaret altid mere tillid til det professionelle skøn?  Og hvad er grænserne for det professionelle skøn, hvis man samtidigt skal sikre demokratisk styring og politiske prioriteringer? Hvilken rolle spiller ledere, og hvilke former for ledelse og styring er bedst, hvis vi skal have professionernes kompetencer og motivation i spil? Kort sagt: Hvordan skal vi organisere komplekse velfærdsindsatser?

* Modul 3, 4 og 5 foregår på det første 12-12 internat

Modul 4: Politisk kommunikation og interessevaretagelse i velfærdspolitikken

På de to internater er vi handlings- og løsningsorienterede. Vi retter vi fokus mod de velfærdsområder, som deltagerne beskæftiger sig med til daglig: Hvad er udfordringerne og de centrale dagsordner? Hvilke emner arbejder I aktuelt med? Hvad er de politiske svar? Og hvordan kan I bedst fremme jeres politiske dagsordner?

På det første internat præsenterer vi en model for effektiv politisk kommunikation og strategisk interessevaretagelse, der kan fungere som en tjekliste, når man skal fremme en politisk dagsorden.

Vi fokuserer bl.a. på forskellige politiske indflydelsesstrategier og på, hvordan man præger den politiske dagsorden, skaber debat og sikrer et strategisk beredskab, før beslutningerne træffes. Vi diskuterer også, hvor vigtigt det er at kunne afkode beslutningssituationen og læse det politiske spil. Hvornår skal man gå under radaren, og hvornår skal man gå ud i fuld offentlighed? Skal man søge mahognibordene eller medierne? Kan man begge dele samtidigt? Hvad er på spil? For hvem? Og hvad kan der handles med, hvis man skal i mål?

* Modul 3, 4 og 5 foregår på det første 12-12 internat

Modul 5: Løsninger og strategier på deltagernes velfærdsdagsordner (1. del).

Vi afslutter første internat med gruppediskussioner af de velfærdsdagsordner, som deltagerne aktuelt selv arbejder med. Vi deler vores erfaringer og giver hinanden gode råd og ideer. Modellen for effektiv politisk kommunikation og strategisk interessevaretagelse kan tjene som inspiration til diskussionen i grupperne.

Deltagerne arbejder hjemme videre med løsninger og strategi på en udvalgt case fra deres organisation og præsenterer på det andet 12-12-internat casen, strategien og løsninger for de øvrige deltagere på Masterclassen.

* Modul 3, 4 og 5 foregår på det første 12-12 internat

Modul 6: Regnemodeller og velfærd, der ikke tæller med

Der er en systematisk skævhed i den politiske diskussion af investeringer i velfærd. Skævheden handler om, hvad det kan betale sig på langt sigt. De såkaldt dynamiske effekter. I Finansministeriets regnemodeller giver lavere skat på arbejde og lavere ydelser til ledige altid et plus, som tælles med på bundlinjen. Langt de fleste investeringer i velfærd tæller kun på udgiftssiden og ender derfor i minus. Den største udfordring for progressive velfærdsløsninger er måden, vi regner på.

Hvad bygger regnemodellerne på? Hvor stærk er evidensen for de beregnede effekter? Hvad tælles med på plus- og minus-siden? Hvordan kan vi få andre former for evidens med i regnemodellerne? Hvordan gætter man kvalificeret, når man ikke ved alt? Hvad skal vi gøre ved det? Regne mindre, regne på en anden måde, eller hvad?

Modul 7: Private løsninger og kollektive aftaler: Kan velfærd kun være offentlig?

Selv med store investeringer i vores fælles velfærd, vil den offentlige velfærd ikke kunne dække alle behov. Med øget velstand stiger forventningerne og ønskerne, og der er grænser for, hvor meget man kan effektivisere velfærden. Gennem overenskomsterne har vi lavet private kollektive pensionsordninger, ligesom sygedagpengenes niveau og barselsvilkår også er aftalestof. A-kasser og forsikring mod ledighed bygger på en høj grad af selv-finansiering, ligesom tandpleje også bygger på egenbetaling. Ulykkes- og fritidsforsikringer må vi også selv tegne på markedsvilkår.

På den anden side af velfærdsstaten er civilsamfundet, markedet og private løsninger. Kan det private spille med, når det handler om velfærd? Hvordan? Er det helt urimeligt, at der kan tjenes penge på velfærd, som tilvejebringes af private aktører? Hvorfor? Hvad er individets eget ansvar? Og findes der kollektive og solidariske løsninger, som ikke kæver skattefinansieret velfærd? Er offentlig velfærd den eneste mulighed?

Modul 8: Løsninger og strategier på deltagernes velfærdsdagsordner (2. del)

Modul 8 foregår på det andet 12-12-internat. Her arbejder vi udelukkende med deltagernes velfærdsdagsordner.

Deltagerne præsenterer udfordringerne, løsningerne og indflydelsesstrategien på en aktuel velfærdsdagsorden, som de er optaget af. I plenum giver vi hinanden feed-back, stiller de vanskelige spørgsmål, overvejer andre løsninger og giver gode råd om, hvordan strategien kan blive endnu bedre.

Andet internat er således et kollektivt læringsrum for de aktuelle velfærdsdagsordener, som deltagerne selv arbejder med.

Modul 8 på Masterclassen er et fortroligt rum, hvor vi tillidsfuldt kan dele erfaringer og strategiske overvejelser.

 

Tilmelding og Pris

Prisen for deltagelse er 24.500 pr. person.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Alexander Grandt Petersen på [email protected] eller 41 40 00 33.

Asbjørn Sonne Nørgaard på [email protected] eller 21 72 54 13.

KONTAKTPERSON

Alexander Grandt Petersen
41400033
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Øvrige
Videoworkshop: Lær at bruge video på de sociale medier
Vi elsker videoer på sociale medier, men hvad skal der til for at opnå viral succes? Ceveas video-workshop er for dig der ønsker at blive bedre...
Akademi
Det Progressive Akademi
Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevne egentlig ud, nu hvor vi er på vej ud af krisen? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der...
Meningsdanner
Faglig Influencer
Brænder du for at være en stærk stemme for dit fag på de sociale medier? Så grib muligheden og bliv faglig influencer!
Masterclass
Masterclass: Visioner og veje til velfærd
Hvordan skal velfærdssamfundet se ud i fremtiden? Hvordan kan vi sikre, at individuelle behov og ønsker ikke samtidig betyder et farvel til...