Ulighedens Danmarkskort 2017 | Formue

På kortet herunder kan du se den gennemsnitlige nettoformue for kommunens familier. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Tallene er fra 2015. 

Den gennemsnitlige nettoformue, dvs. formue fratrukket gæld, for danske familier var i 2015 på 1.834.973,50 kroner pr. familie. Der er imidlertid stor forskel kommunerne imellem, når man ser på den gennemsnitlige families formue. I toppen ligger Rudersdal og Gentofte Kommune med hhv. 6.022.574 og 5.614.989 kroner pr. familie. Hørsholm Kommune følger lige efter med 4.695.093 kroner pr. familie i gennemsnit i 2015.

I den anden ende af skalaen finder vi Ishøj, Brøndby og Odense Kommune, hvis familier i gennemsnit havde formuer på hhv. 1.270.371, 1.365.877 og 1.367.568 kroner pr. familie i 2015.

Kommunen hvor familierne i gennemsnit havde den mindste formue var Ishøj Kommune, mens familierne i Rudersdal Kommune havde de største formuer. Forskellen mellem de gennemsnitlige familieformuer var 4.752.202,10 kroner. I gennemsnit havde familierne i Rudersdal altså en formue, der var fire gange så stor som i Ishøj Kommune i 2015.

I 65,6 procent af kommunerne lå de gennemsnitlige familieformuer på mellem 1.500.000 kroner og 2.000.000 kroner pr. familie. Kun i 10,1 procent af kommunerne havde familierne i gennemsnit en formue på mindre end 1.499.999 kroner, mens formuerne i 7 procent af kommunerne gennemsnitligt var større end 3.000.000 kroner.

De kommuner, der har de mest formuende familier, findes rundt om København og særligt nord for hovedstaden. I Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød og Hørsholm Kommune har familierne i gennemsnit en formue på mere end tre millioner.

Familierne i de store byers kommuner; København, Odense, Aalborg og Aarhus, er ikke dem med store formuer, og Aarhus Kommunes familier er med 1.671.895 kroner i formue i gennemsnit de mest formuende af de fire. Det kan hænge sammen med, at der bor mange studerende i de store byer, der ikke har opsparet formuer eller har mere gæld. Roskilde Kommune er en undtagelse herfra, idet familierne i kommunen i gennemsnit har en formue på over 2.258.824 kroner.

Teknisk anmærkning: For indbyggere i kommunen er udregnet den gennemsnitlige formue i kroner pr. familie. Familie er defineret pr. 31/12 i indkomståret. Hvis et familiemedlem er død eller fraflyttet familien i løbet af året, er denne person derfor ikke længere en del af familien. Familier kan desuden bestå af én person.

Formuerne er opgjort i nettoformue, dvs. formue fratrukket gæld. Med i formue tæller både reale aktiver (bolig, bil, m.v.), finansielle formuekomponenter (aktier, indestående i pengeinstitutter, m.v.), pensionsformuer (både i forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter, m.v.) og indestående under virksomhedsordningen. Gældsposter dækker al prioritetsgæld (lån i ejendom, prioritetsgæld i pengeinstitutter, pantebrevsgæld, m.v.) og andre lån (studielån, lån i pengeinstitutter, lån ydet af kommuner, m.v.).

Da den samlede formuestatistik udkommer et år efter udløbet af et år, er 2015-opgørelsen den seneste opgørelse.

Kilde: Danmarks Statistik, Formue og gæld 2015, tabel FORMUE2: Familiefordelt nettoformue efter område og komponenttype. Variabel: Familiefordelt nettoformue i alt, 2015.