Velfærdens Danmarkskort | Udgifter pr. ældre

På kortet herunder kan du se udviklingen i udgifterne pr. ældre i aldersgruppen 65+ i kommunerne. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2007-2017.

Udgifter pr. ældre 2007-2017

De samlede udgifter pr. ældre i aldersgruppen 65+ fordeler sig meget forskelligt i de danske kommuner. Tallet dækker bl.a. over udgifter til genoptræning, ældreboliger, beskyttede boliger og plejehjem, pleje- og omsorgsarbejde, forebyggende indsatser, hjælpemidler mv.

I den kommune, hvor udgifterne i 2017 er budgetteret lavest, Gribskov, er de samlede udgifter pr. ældre 27.198 kr., mens tallet i den kommune, hvor udgifterne er højest, København, er 65.078 kr. – der bliver således brugt mere end dobbelt så mange penge pr. ældre i Københavns Kommune som i Gribskov Kommune.

I den lavere ende finder vi ligeledes Stevns, Fanø og Egedal Kommune, der i 2017 har afsat hhv. 27.885 kr., 29.793 kr. og 31.315 kr. pr. ældre i aldersgruppen 65+. I den anden ende af skalaen ligger kommuner som Lyngby-Taarbæk, Brøndby og Rødovre, der i 2017 har budgetteret med hhv. 54.711 kr., 54.027 kr. og 52.323 kr. pr. ældre i aldersgruppen 65+.

Over tid bruges der i gennemsnit i kommunerne færre penge pr. ældre i aldersgruppen 65+. Siden 2007 er den gennemsnitlige samlede udgift pr. ældre i kommunerne på landsplan faldet fra 55.229 til 41.315. Et fald på 13.914 kr.

I 2007 var antallet af kommuner, der brugte mindre end 40.000 kr. pr. ældre i aldersgruppen 65+ meget begrænset – kun en enkelt kommune brugte mindre end 40.000 kr. og ingen kommuner brugte mindre end 30.000 kr. pr. ældre i aldersgruppen 65+ i 2007. I 2017 gælder det for 60 kommuner, at der er afsat mellem 30.000-39.999 kr. pr. ældre, mens tre kommuner har afsat mindre end 30.000 kr. pr. ældre.

Modsat forholder det sig i de kategorier, der ligger øverst i skalaen. I 2007 brugte 11 kommuner mere end 60.000 kr. pr. ældre borger. I 2017 er det kun én kommune. I 2007 brugte 49 kommuner 50.000-59.999 kr. pr. ældre – i 2017 gælder det for fem af landets kommuner.

Der er altså sket en bevægelse, hvor færre kommuner befinder sig i den øverste kategori og flere befinder sig i den laveste. I den midterste kategori – 40.000-49.999 kr. pr. ældre borger – går udviklingen fra 37 kommuner i 2007 til 29 kommuner i 2017.

Teknisk anmærkning: Udgifter pr. ældre i aldersgruppen 65+ er opgjort som nettodriftsudgifter og beregnet som bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter som f.eks. beboerbetaling og statsrefusion. Udgifterne vedrører bl.a. genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsagerordning.

Data til og med 2016 er regnskabstal, mens data for 2017 er budgettal. Tallene er pris-korrigeret og er omregnet til 2017-priser ved brug af Økonomi- og Indenrigsministeriets PL-korrigerede tal.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ældreudg. pr. 65+/67+-årig. København: Økonomi- og Indenrigsministeriet. På: http://www.noegletal.dk/