Velfærdens Danmarkskort | Udgifter til folkeskolen pr. elev

På kortet herunder kan du se udviklingen i kommunernes udgifter til folkeskolen pr. elev. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2007-2017.

Udgifter til folkeskolen pr. elev 2007-2017

Ser man på udviklingen i de samlede udgifter til folkeskolen pr. elev, har tallet ligget stort set stabilt de seneste ti år med en stigning på landsplan på 0,9 procent. Udgifterne til folkeskolen pr. elev faldt fra 2009 til 2013, fra 67.803 kr. pr. elev til 61.237 kr. pr elev – svarende til et fald på 9,7 procent.

Fra og med 2014 – som var året folkeskolereformen trådte i kraft – har udgifterne til folkeskolen pr. elev været stigende frem til 2016. Udgifterne til folkeskolen pr. elev er steget fra 61.237 pr. elev i 2013 til 67.288 kr. pr. elev i 2016 – svarende til en stigning på 9,9 procent. Stigningen fra 2014 til 2016 svarer derved til faldet fra 2009 til 2013.

For kalenderåret 2017 er der budgetteret med 66.690 kr. til folkeskolen pr. elev.

Der er stor forskel kommunerne imellem, når man kigger på de samlede udgifter til folkeskolen. I toppen er Samsø, Langeland og Ishøj Kommune, der er de eneste tre kommuner med en budgetteret udgift til folkeskolen på mere end 90.000 kr. pr. elev i 2017. Herefter følger bl.a. Gribskov og Brøndby Kommune med en udgift pr. elev på hhv. 87.241 kr. og 86.396 kr.

I bunden af listen ligger Dragør, Gentofte og Kolding Kommune, der alle har en budgetteret udgift til folkeskolen på mindre end 55.000 kr. pr. elev i 2017.

Samsø Kommune og Dragør Kommune er i 2017 henholdsvis kommunen med den højeste udgift og den laveste udgift til folkeskolen pr. elev. Samsø Kommune har en budgetteret udgift til folkeskolen på 93.674 kr. pr elev, mens Dragør Kommune har en budgetteret udgift til folkeskolen på 50.617 kr. pr elev. Forskellen mellem de to kommuner er 43.058 kr. pr. elev – svarende til at Samsø Kommune har 85,1 procent højere udgifter til folkeskolen end Dragør Kommune.

 

Teknisk anmærkning: Udgifter til folkeskolen er nettoudgifterne, som er udregnet som bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion.

Antallet af elever udgøres af normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse og er opgjort som gennemsnittet af det endelige elevtal for de to skoleår, der indgår i kalenderåret.

Data til og med 2016 er regnskabstal, mens data for 2017 er budgettal. Tallene er pris-korrigeret og er omregnet i 2017 priser ved brug af Økonomi- og Indenrigsministeriets PL-korrigerede tal.

Fra 2014 medregnes visse udgifter til efter- og videreuddannelse ikke i tallene for udgifter til folkeskolen pr. elev. Dette betyder, at der er et databrud i tallene fra 2013 til 2014. 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udg. til folkeskolen pr. elev. København: Økonomi- og Indenrigsministeriet. På: http://www.noegletal.dk/ og egne beregninger.